www.blina.org

ገዛ ፓልቶክ፣ብሄረ ብሌን ባህልናን ቋንቋናን ንሓሉ፣ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 March 2011 14:18

ገዛ ፓልቶክ፣

ብሄረ ብሌን ባህልናን ቋንቋናን ንሓሉ፣

ኤርትራ በላይን ቑር ይነዓዳት ተከውንን (ብሄረ ብሌን ባህልናን ቋንቋናን ንሓሉ፣) አብ ዝብል ናይ ፓልቶክ መራኸቢ ብዕለት 5 ወርሒ ክልተ 2011 ኽልተ ግዝያዊ መርሕነታት ምንቕስቓስ ሆደ ብሔረ ብሌን ዝመርሕዎ ዕውት ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ።

ኣብቲ ሰፍሕ አኼባ ግዝያዊ ኣቦ መንበር ምንቕስቓስ ሆደ ብሄር ብሌን ንመጻዋዕታ ኣኽቢሮም ንዝመጹ አሕዋት እንቋዕ ደሐን መጻእኩም ኢሉ፡ ቀጺሉውን ነቶም ኣካየድቲ ናይ ፓለቶክ፡ ነዚ ኣሕዋት ድቂ ብሄረ ብሊን ብዛዕባ ህዝብናን ሃገርና ሐቢርና ክንዝትን ኣብ ኣገዳሲ ዙኾኑ ጉዳያት ናይ ሐባር ተረድኦ ክንፍጥርን ነብሰ-ምትእምማን ፈጢርና ርእይቶና ክንዛረብን ዝካየድዎ ጻዕሪ ከመስግን ይፈቱ ኢሉ።

እዚ ትካል እዚ ናይ ኩላትና ትካል ስለዝኮነ ብጉቡእ ክንጥቀመሉ ንዘመሐድርዎ ኣሕዋት ስርሖም ብግቡእ ከካይዱ ክንተሐጋገዞምን ክንምእዘዞም ከምዘለና ተላቢዩ።

ቀጺሉውን ንሕና ብሊን ካብ ነውሔ ግዜ ማለት ካብ መግዛእቲ ናይ ቱርኪ ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ዘይተቋረጸን ዝተበራረየን ሕሰምን መከራን የበጽሐና ጸኒሑን ኣሎን ኢሉ።

ድሕሪ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ዝሐለፈ ዕስራ ዓመት ህዝቢ ብሊን ብስሩዕን ዝተጸንዔን መገዲ ካብ መሬቱ ክፈናቐልን ናይ መጓሰን ሕርሻን ቦታ ከም ዝስእን ተገሩ አሎ። መሬት ናይ መንግስቲ እዩ አብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ ዝካየድ ወራር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናህሪ እንዳወሰኼ ይኸይድ አሎ። ንአብንት መሬት መጋርሕን፣ ሓሸላን፣ ሽፍሽፍን፣ ብምኽንያት ከተማ ብሓይሊ ይምንዛዕ፣ ሓጋዝን፣ ሓልሓልን፣ ዔልባርዕድን ከኣ ሕርሻ ክንግብር ኢና ንዝብሉ ደገፍቲ ህግደፍ ብሓይሊ ይሽንሸን ከም ዘሎ ሓቢሩ።

ንኢኮኖሚ ምምዕባል መሬት ብሌን በዚ ስርዓት ሓንቲ ከም ዘይተገብረ፣ እኳ ድኣ ከም ዓበይቲ ሕርሻታት ናይ ዔላበርዕድ ዝመሰለ ከም ዘበደኖ፣ ሰብ ሓሪሱ ከይበልዕ ወይ ካብ ሓገዝቲ ሩሕሩሓት ከይዕንገል ብፍላይ ንህዝቢ ብሌን ብኹሉ ዓጺዩ ብጥሜት ይቐትሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ከኣ ወንጄል ኣብ ልዕሊ ኑጹሃት ከም ዝኾነ ኣብ ግዚኡ ክለዓልን ክሕተቱሉን ምዃኖም ኣስሚሩሉ።

መንእሰያትና ቐንዲ ግዳይ ናይ’ዚ ጭቆና  ኢዮም። ብቐዳምነት ቋንቋኦምን ባህሎምን ከጥፍኡ ኣብ መዓስከር ሳዋ ብጭካኔ ይሕዝዎም፣ ትምህርቲ፣ ሂወት፣ እምነት፣ ከም ዝጸልኡ ይገብርዎም፣ ብቐጥታ ከኣ ወተሃደራዊ ታዕሊም ሂቦም ናይ ጭቆናኦም መሳርሒ ክኾኑ ይግድድዎም፣ ስለ ዝኾኑ ካብ’ዚ ሐሳረ መከራ ከምልጡ ንስደት ዘቕንዑ ማእለያ ከም ዘይብሎም ገሊጹ፣ እቶም ዕድለኛታት ብሰላም ኣብ እታ ናይ መጠረሽታ ጥፍኣት ሃገር ክበጽሑ ከለዉ ዝተረፉ ግን ብጥይት ኣሕዋቶም ዝወደቑን፣ ኣብ ባሕሪ ዝጠልቑን ኣብ ሳሃራ ዝጠፍኡን ተገዲሱ ዝሓተተሎም ከም ዘየሎ ገሊጹ።

ሆደ ምርቛ ብሊን፣ ካብ’ዚ ሓቐኛ ዓመጽ ዝነቐለ ናይ ዉጹዓት ሰውራ ከም ዝኾነ፣  ብናይ ውልቀ-ሰባት ድሌት ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ከም ዘይኮነ፡ ምረት ህዝብና አብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ ካልእ መማረጺ ስለ ዘይነበረ ካብ መሪር ብሄራዊ ወጽዓ ዝተወልደ ብሄራዊ ቃልሲ እዩ ኢሉ።

ዕላማታት ሆደ ምርቛ ብሊን፣ ሙለእ መሰል፣ እንተ እዚ መሰል እዚ ብሰላም ክዕትዔት እንተዘይከኣለ ግን ክሳብ ምንጻል ምሕታት’ውን መሰል ብሄር ምዃኑ ኩሉ ብሄራት ኤርትራ ኣሚነን ዝቓለሳሉ ቅዱስ ዕላማ ንምዕዋት፣ ምስ ኣሕዋት ብሄራት ሰሚርና ንጨንቖንቲ ብስሙር ግንባር ክንቓለስ፣ አብ ሃገርና ኤርትራ አብ ማዕርነት ዝተሰረተ ንመሰላት ናይ ህዝቢታት ዘኽብር፡ ፈደራላዊ መንግስቲ፣ ክንምስርት እዩ ኢሉ።

ኤርትራ ሃገርና፣ ፋሺሽታዊ ጉጅሌ ኢሳያስ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ገደብ ዝሕንብጠላ፣ ኮይና አላ። አብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት፣ ንረብሐ ህዝብታት ቀዳምነት ዘይገበረ፣ ንውሑዳት ናይ ትግርኛ ገዛእቲ ደርቢ(ኤሊትስ) ጥራይ ዘገልግል ኮይኑ ንእምነታትን ንብሄራትን ንኣውራጃታትን እናጓነጸ ዝነብር ስለ ዝኾነ ኩሎም ህዝቢታት ኤርትራ፣ ነዚ ባህርያት ስርዓት ፈሊጦም፣ ብሄራዊ ቃልሲ ዘከይዱሉ መድረኽ ኢና በጺሕና ዘሎና ኢሉ።

አብ ህልው ኩነታት ዞባና ብፍላይ አብ ቱኒዝያን ግብጽን ዝተረክበ ምዕብልናታት አመልኪቱ አብ ዝበሎ ንነውሕ ግዜ ህዝቢታት ተጨቒኖም ክነብሩ ስለዘይጻወርዎ ነቲ ጨቃኒ ስርዓት ብናይ ሐባር ቅልጽም ክስዕርዎ ባህርያዊ እዩ፡፤በዚ ኣጋጣሚ ዮሃና ንብሎም። ከምኡ’ውን ካብዚ ህዝባዊ ናዕቢ ንማሃሮ ብዙሕ ክህሉ እዩ ኢሉ።

ዝብሉን ካልእ ኣገደስቲ ሕቶታትን ነሮም ሆደ ንኩሎም ዝቀረቡ ሕቶታት መልሲ  ብምሃብ፣ አብቲ ሕውነትን ምክብባርን ዝመልኦ ምሼት ሐቢርና ንዘምሰና መጉሱ፣ ንኹሉ ስራሕ ከም ዝልዉጦ ተረዲእና ኣብ ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ብሄራዊ ጥርነፋ ከይንሰንፍ ተላቢዩ፣ አብ ካልእ አጋጣሚ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምሳኹም ዩኹን ኢሉ።

ብስም ሆደ ነቲ ምሸት ዝመርሔ ሓው ጎይትኦም ኩፍሎም ምስ መኮነን ተኽለ ክኾኑ ከለዉ ብገዛ ፓል ቶክ ክኣ ባርካይን ደባኑማ ኔሮም።

ደሞክራስያዊ ሰውራዊ ጥርናፌና ይዕንብብ!

ምንቕስቓስ ሆደ ብሄረ ብሊን

ጨንፈር ዜናን ትምህርትንPal talk Room:

Pal talk Room:
05 februari 2011
በላይን ይነዓዳት ተከውንን።

ኤርትራ በላይን ቑር ይነዓዳት ተከውንን ያኹ ኮዲል (Room) ዕለት 5 ኤርባ ሌጋ 2011ዓም ፍንሕንሕ ሆደ ምርቛ ብሊነሪ ለጛ ገሽሽ ንሩድ መቕርሕስሮ፣ ሻንድ ኩንቲ።

ኮደስ መቕርሐው ሻን፣  ከውሲ ሰላም ዩኖ፣ ኪዳ ኩንጝ እሲሮና ተምኔትነኩን ዩኖ፣ ሆደር ቆል ዋስድኖ ሆደት መቕርሕውድ ጋብሲሰነስ ደኵሱኑዅ። 

ገሽ ሆደሩዅር  ኮደስ ምቕረሔውሲ፣ ሓመዶ፣ ሳበ፣ ዲቢል ኮፍ ዮ ህንበውሲ ሓየስዶ፣ ሰላም ኩንጝ እሲሮና ተምኔቶ፣ ሆደር እስታትሲ ጂጛስ ብርፍ ሲዅ። ኮዶ ደኳዅ ወክትል ወብል ከተት ስጙጙ ከተብሰት፣ ኒንኻ እን ከዋ አወይሲ ዪነት ሓመምደትና ድዊዅ። ንድ ሰበትድ ሓረቕረው ሻንሲ ብሕልኽር ወንቐሩዅ።

ንድኻ ጂጛ ህነዲ፣ ናኸዲ፣ ሑር ሻኑዅ፣ በላይን ተምኔቱኑ ሰጘናዅ፣ ግብሪድ ብርፍ የት ቋልኑዅን። ሙርቛ ብሊኑዅ ፈሪዕድ እክብሶ (ዲሞክራስያዊ ጥርነፌ) ንናይሲ ቋለጘን፣ ለመለምር የጘን፣ ረሓሞ እዋኹሉ ዋኒገት ተንቢሁዅ። እማ ፍንሕንሕ ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ፣ ብሊንድ ነጩፍዲ ሕልብዲ ኣኸውድ ኡሰሪ ነሳዅ እንግጋዅ ኒውክ ናይ ጀረባዅ ጉሮ ዋነትሉ ድግም ከውሲ ቋሊሱዅ።

እና ደኳዅ ወክትል መቕጠን ብሊናዅል ገመው ገምጭሲ ንሃበ ጋቢዅ፣

1.    ህግደፍ ብራ ሕኩመቱኽ ግን ዮ አወጀትልድ፣ ዔልበርዕድ ገፍድ፣ መጋርሕ ገፍድ፣ ሓልሓል ገፍድ፣ ሓጋዝ ገፍድ፣  ጣልያና መንተለውና ኪሺጝ አወይሲ፣ ህግደፍድ አደውና በጀኸት  ቋሊሱዅ።
2.    ህግደፍ ብራ ብሊናዅል ባሪ ሓዳይስ ፋብሪካት እሲሮልና፣ እን እማና ሰጘው ጎደና ኢንዳስትሪት (Agricultural industry) አበድና ውሪ ሓውንድና ግን ኒ ኣታቲን። ጀርዲን ዔለብርዕዱዅሲ፣ ሽባር እሰሎም፣ ናውክ አረስ ኮሊሩዅር ክደም ቢነ ሓጋለትድ ጀረብኖ ዋኒነት ሓበሩዅ።
3.    ህግደፍ ኮሊር ሰርፍ (National service) ዮ ደንገጛዅ፣ ድጉሰጛዅ እንሽክዲ፣ ኣኸውድ፣ ሻሎት መሸጚነክ ገሪው ጋይተነድ ሓበሩዅ። 
4.    ህግደፍ ካበና አርእላ ካበውስኽር ባርዶ ኒ ዕል ሃበለሉ። ንድኻ በካይድ ካበውሲ እሲ አበድነዲን ዪና ወረቢል ትግርድ ከው ገሪው ክረት ሓበሩዅ።
5.    ህግደፍ ለብሮ ዋነትሉ ናውክ ቓኣብሎታት እምነኵን ክድመትልኻ ላሕማ ሰጘለሎም፣ ናን ድኣም ሙሩቑ ፍንሕንሕ በከትነትልድ ገሽ ለመለምዅ ለውትሶ ዋነት ሓበሩዅ። ከዋ ዋዕላ እስተት ኒልኻ ሆደኽር ደምዕስረት፣ ንደንብኽር ዲባ ኮሊሩዅ ኣኽሮ ኣኸውድ ክድመትል ሰገርኖ ህንብነኵን ዪዅ። ብሊን ዪና አውርናሲ ፈራዕ ደርብድ (Democratically way) አዋሃብነ ለመለም ዪኖሉ ኣኸድ ፈይሕዶ ጋቢዅ።
6.    ፍንሕን ሆደ ሙርቛ ብሊነሪ፣ ብርፍ ይረትር ኤመራ እሰረት። ጃርሕልድር ንርከዋ ሒልድርኻ ሰርገል እስሩ ፈርደት እዳንዶ ጋቢዅ። ገሪው ዪና ዋንትና ጎሄዶሎም፣ ዪነት ዪና ከውልዲ ብንድ ሔገይድኖና ለመለም የነኵ። ሆደትል ክርጝሲ ናማልና ና ሓዋነትሲ ቋለኵ ውሪዅ የደነን፣ ክራዅ ጝድጝሊ ክርጛ ማለለሉ፣ ሪሕ ሻዅሲ ግን ክርጝ ማልዳዅ። ሆደ ንርከውዲ ስነዲ ሸብዲ ኣኽሮ ለመለም ዪረት ፈከርዱዅ።

እና ክቱብ ኒን ፣ ኮዳ በላይን ዓዋዲ ይነው ተከውንንዲ፣
ፍንሕንሕ ሆደ መርቛ ብሊናኹዲ ና ለጘር ፈሀምድ ደዃዅ ግን።
Blina.org ዪና ክቱባንሲ ቋላ፣ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ንድኻ እረና፣  
Last Updated on Saturday, 26 March 2011 10:33
 

mod_btslideshow

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FfwX-IV_2lY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Who's Online

We have 79 guests online