www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
Mery christmas & Happy new year 2023.
Saturday, 24 December 2022 16:29

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ ሽካ ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።
Monday, 12 December 2022 16:23
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ/ሆደ፡ተከልስረትልድ (2009-2022) 13 ኤመራ እሰረ ባሕሮ ጀዊሩዂ ባሓር ደቲ
እንኲቲ። እና ወጨም ኒስ ብርፍ ሰዉ በላይን ደባንዲ ፍትሕዲ ይና ኮሊትል ነገስሮ፣ በሎቲካ ደርብድ ኤሪ
ሙሩቚ ኤርትሪዉዲ እኩላ ለመለም ያዂ ወጨም ብሊናዂ ጀረደኩ፡ ዮ እምነዉ ደርብ ሰላሙዂድ
ወንቐርሳዂ መሪ ዋስነስ ጉሽነዲን፣ ሒልድ ዓጨጭስሮ ህንበኩሉ ዮኽር እምነዉ ግን ንርቲ ብርፍ ሰዉ። 


To continue click on this PDF link
Last Updated on Monday, 12 December 2022 16:38
 
ምልክ ኤሪትሪዂ ዕምጭድ ሓርጠክ እንሸወዉ ክሱሰንኻ አቡነ ፍቅረማርያም ሓጎስ መ/ ሻ/ሚካኤል ሰገነይቲሩዂ ቋላዂድ ቆል ሆደሩዂ።
Tuesday, 01 November 2022 09:08
ይና በለዲ ሊኽ ኤመታት ኒር ክርሚል ወኽደም ዕምጩዂ ገሞላ ኒልድ ረሄይቶ ሰልፍኻ በሎቲከድ ከብተዉ ሰኽረጝን
ኤመታትስኻ ስላሕድ ለመለም ይንዂን። 1991 ጀበረቲት(ናጽነት) ኤርኖ ይና ባንዴረት ተከልነሳና፣ ‘’ተመስገንናንና ዪ ኳራ ፍቲ፣
ይና ቑር መርሓናዂ መሪ ኤርኑዂን ዩኖ ጃርሲ ሓመዱንዂ’’። ገሪዉ ይና ሻን ደኣም እና እክባ ሻዕብዩዂድ ገንጃ እላ ዩኑና ‘’በዳን
ፋሉ’’ ይኑሎም ሰጝነኩን። ነበክ እና ሰኾርጝን ኤሜታተል ካቶሊክ ኣቡናት ኤሪትሪዉ ሸጃ ክቱባን ናልድ ናልድ ላሪ ለበክስ ሰብረሪ
‘’ኤዊል ህንባዂን ኩዳን’’ ያዂ ክቱብር ስብከትድር እና ናን ህንብናዂሲ እንትሮ ኣኸት ድዋዂሲ ላሪ ጒኢ እንገት
መሀርድኑዂና። ዋስኒ። ወንቐርስጝኒን፣ ጂብናርልድ ፍኖ ለመለም ይናኽር ግን። እማ ይና ተምኔት ሲ ኤርኑኹማ? እና ደኮዉ
ሰኾርጝን ኤመታት ጋይትነዲ ዓባርዲ ዕምጭዲ ጃበራ ዕምጭልድ ኤወይሲ ኣኸት ዓለም መስከራዂሲ ይን ትብስኖሉ ውጅብ
ኣኽላ። ንንኻ ኤርትሪል ህንባዂ መሪ ምኩድሶ ማልሰጘን ደዉ የላ።

To read Full text click on this PDF link.
Last Updated on Tuesday, 01 November 2022 09:40
 
ሰሳ አመሪዂ ታና ላምፓዱሲዂ (03.OCT.2013-03.OCT.2022)
Saturday, 15 October 2022 08:07

እና ወክት ውራ ክመ ሄንፈይሰኩ፣ ና ገነዲ ና እክልዲ ና ከዉዲስኻ ሰሳ ኤመራ ና ግናደድ ኤርኖ ንቡር እሲገዉ ና ኣክና ብነድ ቂር ቀም ሰጝኒ ንኪር ቂር ወሸቒል ህንበነኩ። 369 ግናደድ ኤደራ በ ፍሪጅል በጥዮ ህንበዉ ኤዉር ዓገብ ግን ያኹ ወንቐረስ፣ ኤሪዉል ማልናዂ ዓገብ ኣኽላ። እና ሰሳ ኤምራ በጥዮ ቐሪም በ ኣንጦጠለዉ ግናደድ በንቲ ሻኽኒ ይኖ ሞራል ሻኽኒ። ሓየምነን ና ታናስ እስኖ፣ እዲና ዋስሮ ዋዕ ይኖ፣ ይና ልጝሊ ሸምዓ በርህድኖ ይንቑርድ ድዉኖ ጨገምዳዂ ሻኽኒ። ላኪን ይን ዓውዲ ሻኽኑዂማ ግን ወንቐራ።

 

To continue click on this PDF link

Last Updated on Saturday, 15 October 2022 08:18
 
PRESS RELEASE Eritrean National Council for Democratic Change’s Concerns on the Resumption and Expansion of the war in Northern Ethiopia
Thursday, 08 September 2022 09:21

The Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) is deeply troubled by the resumption of the war in Northern Ethiopia between the Federal Government of Ethiopia and the Regional Government of Tigray. We are equally troubled of the entrance of the Ethiopian military forces to the Eritrean sovereign territory which we are afraid is leading to the expansion of the war to Eritrea and further involvement of the Eritrea military forces. We unequivocally condemn the entrance of the Ethiopian forces to Eritrean territory, and we demand that they withdraw immediately. Eritrean sovereignty is sacrosanct, and no military
forces of any foreign country or region is to enter the territory to conduct war. Furthermore,
we demand that the Eritrean regime refrain from any further military intervention in the
Ethiopian internal political affairs. ENCDC continues to call upon the Ethiopian Federal
Government and the Tigray Regional Government to resolve their dispute through dialogue,
not war.

 

To read more click on  this URL link

 
ሽዱሽተ ተቓወምቲ ኤርትራውያን ውዳባት ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ህሉው ጥሕሰት ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ
Sunday, 04 September 2022 18:39


ገዛኢ ስርዓት ጃንዳ፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እሳያስ ኣፍወርቂን ጭፍራኡን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ
ብጭካነ ረጊጽካ ብምምብርካኽ ንምግዛእን ከምኡ’ውን ንምውራድን፡ ብኽብርን ነጻነትን ኣብ ሃገሩ ናይ ምንባር
መሰረታዊ መሰሉ ሓሪምዎ ይርከብ። ኣብ ወጻኢ ድማ ንዝምድና ሕዝቢ ኤርትራን ኣሓት ዝዀኑ ጐረባብቲ
ሃገራት ብምብልሻው ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ናይ ህዝብታት ቅልውላዋት፡ ግጭታት፡ ውጥርታት፡ ከምኡ’ውን
ውግኣት እንዳፈጠረ ይነብር ኣሎ። ናይ‘ዚ ሓቀኛ ርኡይ ምስክርነት ኣብ ቀረባ እዋን ስርዓት እሳያስ ኣፈወርቂ
ንኹሉ እቲ ብዓለም ደረጃ ብኹለን ሃገራትን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ቅቡል ዝዀነ ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ባህልን፡
ልሙድ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ፖሊሲታትን ኣሰራርሓን ብምርጋጽ ዘይንቡርን ዘይሕጋውን ስራሓት ምፍታኑ
እዩ። እዚ ከኣ ናይ ሱዳን መንግስቲ ዘይፈልጦ ዋዕላ ናይ መራሕቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ምብራቕ ሱዳን ኣብ
ኣስመራ ዋዕላ ንኸካይዱ ጸዊዑ::

 

to read more click on this PDF link

Last Updated on Sunday, 04 September 2022 18:46
 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 164 guests online