www.blina.org

You are here:   Home Blog Blin/ብሊን
Blina Blog
ፖለቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)
Monday, 20 December 2021 17:33

መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ፡ ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021 ዓ.ም. ተኻይዱ፤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ንኩላትና ደለይቲ ለውጢ፡ ዓብይ ብስራት ብምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ'ዚ እንቋዕ ኣሐጎሰና፡ ክንብል ንፎቱ።
መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ ፍሉይን ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ተሰላሲሉ። መስራቲ ዋዕላና፡ ንኩነታት፡ ዓለም፣ ዞባን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ማለት፡ ሃለዋት ህዝብና፣ ደመኛ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን ሓይልታት ተቓውሞናን ድማ ብፍላይ፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ገምጊሙ። ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብሙሉእ ስምምዕ ኣጽዲቑ። ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ ዓበይቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ፖሎቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና(ኤስሃግ) ዝስዕቡ እዮም።

To read more click on this Tigrinya PDF

Last Updated on Thursday, 23 December 2021 17:22
 
ደምዳሚ መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡
Friday, 10 December 2021 13:35

ሓደን መተካእታ ዘይብሉን መንገዲ ዓወት፡ ንኹሉ ፍልልያት ብጥበብ ኣመሓዲርካ፡ ዘሎካ ሰውራዊ ዓቕምታት
ብምስማርን ብምጥማርን ከም ዝኾነ ዝተሰማምዑ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዘቐመጡ ኤርትራውያን
ሃገራውያን ውድባት፡ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ጽዑቕን ዓምዩቕን ርክባትን ብሱል ክትዓትን ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ
ተበጺሑ። እቲ ዝተበጽሐ ሓባራዊ መረዳእታ፡ ነቲ ብሰንኪ ገባቲ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ኣብ ፍጹም ሓደጋ
ወዲቑ ዘሎ ሃለዋት ህዝብን ሃገርን ህጹጽ ፍታሕ ንምሃብ ዘብቅዕ ኣንፈት ቃልስን ኣወዳድባን ምኽታል ኣማራጺ
ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑ ዘነደረ እዩ።
ብመሰረት ዝተበጽሐ ሓባራዊ ዕግበትን ውሳኔን ከኣ፡ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021፡ ንሰለስተ መዓልታት
መስራቲ ዋዕላ ተሰላሲሉ። እዚ ኣብዚ ፍሉይ ወቕቲ ብሓድሽ ኣገባብ ተተኺሉ ዘሎ ግንባር ቀንዲ ዕማሙ ነቲ ጠንቂ
ምብትታንና፡ ብርሰትናን፡ ሓደጋ ህላወናን ቀጻልነትናን ዝኾነ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምፍራስን
ምድምሳስን ኮይኑ፡ ንኹሉ'ቲ ብህግደፍን ንሱ ዝፈጠሮ ግንባርን መሻርኽቱን ዝተኣልመ ንነጻነትናን ልዑላውነትናን
ዝጓነጽ ሸርሕታትን ተንኮላትን ምፍሻል እዩ።

To continue chose the Language of your preference down the list..

Tigrinya.pdf

English.pdf

Arabic.pdf

Last Updated on Friday, 10 December 2021 13:51
 
ሆደ ብሄረ ብሌን ንድፊ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ
Tuesday, 28 December 2010 10:41

ኣብ ዉሽጢ ዘሎ፣ ትሕዝቶ
Last Updated on Tuesday, 15 February 2011 16:37
Read more...
 
ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ ትልማ ወቐይ በሎትክ
Tuesday, 28 December 2010 10:27

ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ ትልማ ወቐይ በሎትክ
 
ጂዊል አረርሰው ክምና
1.አረትራ ኮሊ; 2.ሙርቛ ብሊን፣ 3.ዓዋዲ፣ 4.ናይ ኡሰዉ ሙርቛ ብሊናዅል፣ ናን ህንባዅ ና ኣዋይን፣ 5.ፍትሕ እክላዅ፣ 6..ማእኮት፣

7.ጋብ፣ 8.ሆሄያት፣  9.ምህሮ 10.ምህሮ ጀበረት ደንቢ፣ 11.ብሊነው፣ ድግም በሎቲኺዅዲ ገድዲ፣ 12.አረትራ በሎቲክዅ ረአዲ፣ በሎቲው እንኩልኩሉዲ፣

13.ሙርቛዲ፣ ወንቐራ ናይ ሙርቑዅዲ፣ 4.ሙርቋ ወንቕራ ሲርኒዅ፣ 15.ሆደ ሙርቛ ብሊኑዅ፣ 16.ሸፈልና፣ ፍትሕ መቕርሕ ግን፣

 17.ውሪዅ ሸፈልና መቕርሕ ዪና ኮሊ አረትረትል  ጀረብዳዅን?


18.ትልማ በሎትክ ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ

Last Updated on Wednesday, 16 February 2011 21:33
Read more...
 
ሆደ ሙርቋ ብሊን ኪዳ በዓል ልደትዲ፣ ሰርገል አመራ 2011ዓም ሓዲስዲት ሸንህስተቲኩም
Tuesday, 21 December 2010 22:49

ሻን ሓይሳንዲ እቴታድዲ

2010 አመራ፣ ሆደ ሙርቋ ብሊናዅ ኒ ብርፍእዅ አመራ በዓልዳኹሊ፣  ተኸትልድር ሺራኹልድር ና ትኩዅ ተምኔሲ ከለብርንኹን ፋይሕል ፍኖ ሓመድነኩንኩም፣ ትክ ተለይንተት ኮድ ዪነኩንኩም።

 

Last Updated on Tuesday, 18 January 2011 21:13
Read more...
 
ትልማ ወቐይ በሎትክ ‎ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ‎1
Thursday, 02 December 2010 17:14

ትልማ ወቐይ በሎትክ  ሆደ ሙርቛ ብሊናዅ

1. ኮሊ (ሃገር) አረትራ

ኮሊ ናይድ ሰረትስጝረሪ ዲማ ሰላም ሻኽላ

እና ናንትሪ አረትራ፣ ጂብናርድ (ብመግዛእቲ) እኳርስረር ግን። ጂብናርኻ (መግዛእቲ) ናውክ አርእነሳና ‎‎ዕሙጫንድ ታሚተሰና እሰ ግንዲ በነላ። እሽታት (መደብ) ጂብናሩዅ፣ ብረስ ለውሮ፣ ከውስኻ፣ ‎‎ሕያይትሰና፣ ሓላል እሰ ክድሮኽር ለወትሮኽር ዓንጠጠኵ። እና ሰበት ንድኻ ሙሩቑ ሲኾር ውልወላዓሉ፣ ‎‎ኮላተል ፈተታሕ የክ ህንበኵ። እን ታሪኽ ከዋኻ፣ ለጘትል ውሪ ሰኾትል በንሰክ ከብቲዅ። አረትራ ኽር፣ እና ‎‎ወንጄል ኒስ ታምቲ። ጂብናር ደንቢ፣ ሱዳሊ፣ ጁብቲትል፣ ኢትዮቢል፣ ቀረጭሰው ሙሩቑ ገሪው ግን። ‎‎ጂብናርሲ ተካል ግን ዪነን፣ ኒን እን በሀር ዓገብ ግን።

Last Updated on Tuesday, 15 February 2011 15:46
Read more...
 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 65 guests online