www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ጉባኤ ኤስደለ
Tuesday, 04 January 2022 16:57

ኤስደለ ካብ ዕለት 27–30 ታሕሳስ 2021 ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ እዚ `ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንቃለስ` ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተሰላሰለ ጉባኤ ኣብ መኽፈቲ ጽምብል ብርክት ዝበሉ ፈተውቲ ውድባትን ወከልቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ወከልቲ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባርን ደቂ-ኣንስትዮን ተረኺቦም ኣማዕሪጎሞ ውዒሎም ኣዮም። ነቶም ውድብና ኤ.ስ.ደ.ለ. ኣብ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ዝጸንሖ ኣዎንታዊ ተራ ምስክርነት ምሃቦም እናኣመስገንና ምእንቲ ሓድነትን ደንበ ተቓውሞ ቃልስና ብናህሪ ከምዝቕጽል ከነረጋግጽ ንደሊ።

ምሉእ ሓሳብ ንምንባብ፡ ዝስዕብ PDF link ጽዓን።

 
ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ
Sunday, 02 January 2022 14:08

ይና ዓዋዲትል ኤመራ ሓዲስ መስቐል ግን ንሺብታዂ። መስቐል ወክት ሽቕ ደኮ መሽዉል ቱናዂ ግን። መስቐሊ ሱርዲ ሸብዲ ስነዲ ሰኸርዲሲ በለል ያዂ ኣኽነዲን ራድቕር ሓግልኽር መጡ ኮፍ የናዂ ወክት ግን። ኣዳም ክድመትድማ እንሽክድ ኒ ኮልድ ሺሮ ሰጘን እና ግርጋ ኒሂትል ወንተርዶ ሳድሰኩ። ወሲዲ ኤሪ ተባብዲ በረኸዲ ጊትዲትል ውሪ ቑሾትል ሽቅረሪ መስቐል ኩንጝል ናዉክ ከሌብል ሓየብሰቲ። ኩንጝ መስቐሊ ዋዲክ ሓዲስ ኤመርል ጋእ ስትና ዩኖ ና ዓዋዲር ድርብድ ኢረር ይነኩ። መስቐሊ ግን ኤርክእእስነኩ። ሕጨ እሲነ ክኻን ኮሸረነኩ።

 መሰቐል ግርጊል ሓዲስ ሰረነኩ፣ ፋልሰነኩ፣ሓዲስ ብርፍኽሲ የመመነኩ። ሻሎትኻ ኩንኻ ሆየ የነኩ ቂርትክ ዋዓበነኩ። ይና ዓዋዲሲ ብሀር ባሕሮ ግን።

 

   To read full text clink on this PDF link

 
ፖለቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)
Monday, 20 December 2021 17:33

መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ፡ ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021 ዓ.ም. ተኻይዱ፤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ንኩላትና ደለይቲ ለውጢ፡ ዓብይ ብስራት ብምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ'ዚ እንቋዕ ኣሐጎሰና፡ ክንብል ንፎቱ።
መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ ፍሉይን ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ተሰላሲሉ። መስራቲ ዋዕላና፡ ንኩነታት፡ ዓለም፣ ዞባን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ማለት፡ ሃለዋት ህዝብና፣ ደመኛ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን ሓይልታት ተቓውሞናን ድማ ብፍላይ፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ገምጊሙ። ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብሙሉእ ስምምዕ ኣጽዲቑ። ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ ዓበይቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ፖሎቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና(ኤስሃግ) ዝስዕቡ እዮም።

To read more click on this Tigrinya PDF

Last Updated on Thursday, 23 December 2021 17:22
 
ደምዳሚ መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡
Friday, 10 December 2021 13:35

ሓደን መተካእታ ዘይብሉን መንገዲ ዓወት፡ ንኹሉ ፍልልያት ብጥበብ ኣመሓዲርካ፡ ዘሎካ ሰውራዊ ዓቕምታት
ብምስማርን ብምጥማርን ከም ዝኾነ ዝተሰማምዑ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዘቐመጡ ኤርትራውያን
ሃገራውያን ውድባት፡ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ጽዑቕን ዓምዩቕን ርክባትን ብሱል ክትዓትን ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ
ተበጺሑ። እቲ ዝተበጽሐ ሓባራዊ መረዳእታ፡ ነቲ ብሰንኪ ገባቲ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ኣብ ፍጹም ሓደጋ
ወዲቑ ዘሎ ሃለዋት ህዝብን ሃገርን ህጹጽ ፍታሕ ንምሃብ ዘብቅዕ ኣንፈት ቃልስን ኣወዳድባን ምኽታል ኣማራጺ
ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑ ዘነደረ እዩ።
ብመሰረት ዝተበጽሐ ሓባራዊ ዕግበትን ውሳኔን ከኣ፡ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021፡ ንሰለስተ መዓልታት
መስራቲ ዋዕላ ተሰላሲሉ። እዚ ኣብዚ ፍሉይ ወቕቲ ብሓድሽ ኣገባብ ተተኺሉ ዘሎ ግንባር ቀንዲ ዕማሙ ነቲ ጠንቂ
ምብትታንና፡ ብርሰትናን፡ ሓደጋ ህላወናን ቀጻልነትናን ዝኾነ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምፍራስን
ምድምሳስን ኮይኑ፡ ንኹሉ'ቲ ብህግደፍን ንሱ ዝፈጠሮ ግንባርን መሻርኽቱን ዝተኣልመ ንነጻነትናን ልዑላውነትናን
ዝጓነጽ ሸርሕታትን ተንኮላትን ምፍሻል እዩ።

To continue chose the Language of your preference down the list..

Tigrinya.pdf

English.pdf

Arabic.pdf

Last Updated on Friday, 10 December 2021 13:51
 
ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት
Wednesday, 01 December 2021 18:35

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲባ ድገሩዂድ መመይስሮኽር ኮኮይስሮኽር ደኩረሪ ኣኽረዉድ ግረሪ ግን። ኒንኻ መረርድን ሓረርድን ታሚትረሪ ግን። ና’ሒልድር ጉርበትድ ኤረጊስኽር ከያነትዲ ገለበድነዲስኽር እንተረዉ ሜሪኻ ዲመክ ናቂጦረስ ተከውድኖ ከውሲ ጨቐጥኖ መንደርተው ኣኸዉድ ና’ቖል ሕጊ ኣኸውድ ናድ ባህ ያዂስክሎም እሰነኩ። ኩወነኩ ፣ እንሸወነኲ ፣ ኒት ደኲኖኽር ሓርብ ድገር ነበክልኽር ከደንልኽር እሰነኲ ። ዲማ ናው ከው ምልኒል ነፍዕስተነሪ ምስምሳኻ ‘’ቅረን መታን እስናኹ ግን” የነኲ። 

ንጉስ ሃይለስላሴ ኢትዮቢዂ ኒ’ከዋ ምራድድ ሜሪ ሻኽላ። እንግሊዝዲ ኣሜሪካዲ ና’ስላሕ መታን ጉርበትድ ትንክብኖ ናዕስናዂ ግን። ኒዕምርስካ እና ኒ ቒጦረትል ፍሪርድር ከዋ ገውረድር እንታኹሰና ኢትዮቢል ሓዲስ ሕክም እንትጊን ጁዊልኽር ከደንልኽር እሽኽሊ ተከልሶ ኒ ወክሲ ደኲሱዂ። ኒ ደንቢ እንታዂ ደርጊር ሕክምኽር ኒልድ ኪድላ። ይጝር 1991ዓ.ም. ይና ጀብረት ናዕስነሰና እና ሓከሞና እርገዉ ሑኩማትልድ ኪዳዂ ሕክም እሲኖ ሳድኑ ናልድ ሊኽ መረት ጂባዂ ድገኹራ በለዲት እንሽኽዲ ዓጨባዲሲ ሓምረጎላ ህንበኲ።

To read more click in this PDF link.

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደትልድ ዳንዲ ሕሹምዲ ዶክቶር ክፍለማርያም ሓምደትል
Sunday, 11 July 2021 13:46

ኣዳም ፈጠርሱ ሑር (Free) ኣኾ ግን ንፈጠርሳኹ፡ ኣዳምር-ኮት ጋእ`ዮ ሰና ኒምርድ`ሰና ኣኾ ጋቢሮኽር፣  ከትብሮኽር፣  ኒ ረኤይሲ ኡሮኽር፣ ኒ ሜርሔታትሲ ፍሪርዶኽር ፍሪርስሮኽር፣ ከተስ ከታ፣ ትክሲ ትክ፣ ይሮኽር ሳቢሮኽር ወግህሮኽር ኒ ናይ ግን።ሓይስ ዳን ክፍለመራያም  ኽር ፣ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒኹ/ሆደ (Dimocratic Organiation Of Blin Nation Eritrea/Hodde) (ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ) ‘’ዮህና ንሓይልታትን ህዝቢ ትግራይን’’ ያኽ ይና ክቱብ ፈሰና፡ ኒ ሱጙስኽር ኒ መልእኽቲድር ቋልኹድ ‘’ዪስጙድ ኣኽን ብሊና ሱጙድ ከተግብጋ፣ እንተት ወከላኹም ብሊና እላ’’ ይሮ ኩ መኸላዲ ሕበበርደFace Bookል ኩ ስጙድ ገምድረዉሲ ነበብዱንኹን።

 

To read more click on this PDF link.

Last Updated on Sunday, 11 July 2021 13:55
 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 58 guests online