www.blina.org

ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ጉባኤ ኤስደለ

ኤስደለ ካብ ዕለት 27–30 ታሕሳስ 2021 ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ እዚ `ኩ...

ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ

ይና ዓዋዲትል ኤመራ ሓዲስ መስቐል ግን ንሺብታዂ። መስቐል ወክት ሽቕ ደኮ መሽዉል ቱናዂ ግን...

ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲ...

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደትልድ ዳንዲ ሕሹምዲ ዶክቶር ክፍለማርያም ሓምደትል

ኣዳም ፈጠርሱ ሑር (Free) ኣኾ ግን ንፈጠርሳኹ፡ ኣዳምር-ኮት ጋእ`ዮ ሰና ኒምርድ`ሰና ኣኾ ጋቢሮኽ...

ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ጉባኤ ኤስደለ
Blina News - brk/news

ኤስደለ ካብ ዕለት 27–30 ታሕሳስ 2021 ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ እዚ `ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንቃለስ` ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተሰላሰለ ጉባኤ ኣብ መኽፈቲ ጽምብል ብርክት ዝበሉ ፈተውቲ ውድባትን ወከልቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ወከልቲ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባርን ደቂ-ኣንስትዮን ተረኺቦም ኣማዕሪጎሞ ውዒሎም ኣዮም። ነቶም ውድብና ኤ.ስ.ደ.ለ. ኣብ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ዝጸንሖ ኣዎንታዊ ተራ ምስክርነት ምሃቦም እናኣመስገንና ምእንቲ ሓድነትን ደንበ ተቓውሞ ቃልስና ብናህሪ ከምዝቕጽል ከነረጋግጽ ንደሊ።

ምሉእ ሓሳብ ንምንባብ፡ ዝስዕብ PDF link ጽዓን።

 
ፖለቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)
Blina News - Blin/ብሊን

መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ፡ ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021 ዓ.ም. ተኻይዱ፤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ንኩላትና ደለይቲ ለውጢ፡ ዓብይ ብስራት ብምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ'ዚ እንቋዕ ኣሐጎሰና፡ ክንብል ንፎቱ።
መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ ፍሉይን ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ተሰላሲሉ። መስራቲ ዋዕላና፡ ንኩነታት፡ ዓለም፣ ዞባን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ማለት፡ ሃለዋት ህዝብና፣ ደመኛ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን ሓይልታት ተቓውሞናን ድማ ብፍላይ፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ገምጊሙ። ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብሙሉእ ስምምዕ ኣጽዲቑ። ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ ዓበይቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ፖሎቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና(ኤስሃግ) ዝስዕቡ እዮም።

To read more click on this Tigrinya PDF

 
ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት
Blina News - brk/news

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲባ ድገሩዂድ መመይስሮኽር ኮኮይስሮኽር ደኩረሪ ኣኽረዉድ ግረሪ ግን። ኒንኻ መረርድን ሓረርድን ታሚትረሪ ግን። ና’ሒልድር ጉርበትድ ኤረጊስኽር ከያነትዲ ገለበድነዲስኽር እንተረዉ ሜሪኻ ዲመክ ናቂጦረስ ተከውድኖ ከውሲ ጨቐጥኖ መንደርተው ኣኸዉድ ና’ቖል ሕጊ ኣኸውድ ናድ ባህ ያዂስክሎም እሰነኩ። ኩወነኩ ፣ እንሸወነኲ ፣ ኒት ደኲኖኽር ሓርብ ድገር ነበክልኽር ከደንልኽር እሰነኲ ። ዲማ ናው ከው ምልኒል ነፍዕስተነሪ ምስምሳኻ ‘’ቅረን መታን እስናኹ ግን” የነኲ። 

ንጉስ ሃይለስላሴ ኢትዮቢዂ ኒ’ከዋ ምራድድ ሜሪ ሻኽላ። እንግሊዝዲ ኣሜሪካዲ ና’ስላሕ መታን ጉርበትድ ትንክብኖ ናዕስናዂ ግን። ኒዕምርስካ እና ኒ ቒጦረትል ፍሪርድር ከዋ ገውረድር እንታኹሰና ኢትዮቢል ሓዲስ ሕክም እንትጊን ጁዊልኽር ከደንልኽር እሽኽሊ ተከልሶ ኒ ወክሲ ደኲሱዂ። ኒ ደንቢ እንታዂ ደርጊር ሕክምኽር ኒልድ ኪድላ። ይጝር 1991ዓ.ም. ይና ጀብረት ናዕስነሰና እና ሓከሞና እርገዉ ሑኩማትልድ ኪዳዂ ሕክም እሲኖ ሳድኑ ናልድ ሊኽ መረት ጂባዂ ድገኹራ በለዲት እንሽኽዲ ዓጨባዲሲ ሓምረጎላ ህንበኲ።

To read more click in this PDF link.

 
መሪሕነትን አመራርሓን- Leadership, theory and practice
Blina News - brk/news

ክለሳ-ሓሳባውን ግብራውን ሓተታ

 

ብፍስሃ ናይር

 

መሪሕነት አብዚ ግዜዚ እቲ አገዳስን አድላይን አብ ኩሉ መዳያት ውዳቤ ናይ ሕይወትና ፣ ናይ ክሉ ሕይወትና ግላዊ ይኹን ማሕበራዊ፣ አብ ቁጠባውን፣ ፖሊቲካውን፣ ማሕበራውን፣ባህላውን ንስራሓትና ንምዕዋት አፍልጦን ትግባረን መሪሕነት አገዳሲ ኢዩ።

አብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሕዝቢ ብዛዕባ ጽንሰ- ሓሳብ መርሕነት እንታይ ምዃኑን፣ ከመይ ገርካ ድማ ጥዑያት መራሕቲ ትምህዝ፣ከም ውልቀሰብ ድማ ጽፉፋት መራሕቲ ንክኾኑ፣ሓበረታን አፍልጦን ንክረኽቡ ይሓቱን ይጽዕሩን፣ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሎሚ እዚ ኣርአስቲ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ አካደምያዊ ዲሲፕሊን  ኮይኑ ብትምህርትን፣ ከምኡ ድማ አብ ኩለን ቤት ንባብ ብዛዕባ ምምራሕን መርሕነትን መሃርን መኻርን መጻሕፍቲ ከተነብብን አፍልጦ ክትቀሰምን ትኽእል።

  ብዙሓት ሰባት መሪሕነት ማለት ወልቃውን፣ ማሕበራውን ሙያውን ሒይወትካ ንምምሕያሽ እትወስዶ መንገዲ ኢዩ ኢሎም ይአምኑ። ኩባንያታት  ኢንዱስትሪ ወይ ድማ ንግዶም መታን ክዕወት ብቁዓት መራሕቲ ይደልዩ፣ ነዚ ንምዕዋት ድማ ናይ ምምራሕ ስልጠና ንሰራሕተኛታቶም ይህቡ፣ በዚ ምኽንያት ሎሚ መርሕነት ብምሁራት ተመራመርቲ ዓቢይ ቆላሕታ ረኺቡ ብዙሕ መጽናዕትታት ይካየድን ተኻዪዱን አሎ።

ሎሚ አብተን አብ ምስልጣን ዝረከባ ሃገራት አፍሪቃ ብፍላይ አብ ፖሊቲካዊ ሒይወት ስኣን ብቁዓት መርሕነታት ሕዝብታት አፍሪቃ አብ ድኽነትን ድንቁርናን፣ አብ ናይ ሓድሕድ ኩናትን ብርሰትን ይሳቀ አሎ።

To read the full text click on this PDF link

 
ህጹጽ ጻዊዒት ንመንግስታት ዓለምና ንሂወት ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓም!!! ሰማእታትና፣ ወርሒ ሰኔ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዓመት ይዘከሩ!!! ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ
Blina News - brk/news

ዚ ወርሒ እዚ ሰማእታትና ንዝክረሉ ወርሒ’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዘመን ዝኽርና ግን ንህዝቢ ትግራይ ቐዳምነት ክንህቦ ወሲና። ሰማእታትና ኣዕኑድ ታሪኽና፣ ባና ጽባሕ ናጽነትና፣ ክብርናን ኩርዓትናን ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዘይኮነ መዓልታዊ ሕድሪ ናቶም እናፈጸምና’ና ክንዝክሮም’ዩ ዝግባኣና። ህዝቢ ኤርትራ ኣዋርቕ ደቑ ‘’ዓወት ንሓፋሽ’’ እናበሉ ዝወደቑሉ ሎሚ ኣብ ሲኦል ክነብር ምርኣይና ዝያዳ የሕርነና ኣሎ። ኣብ ዓዲ ሓቒ መቐለ ቆይማ ዘላ ሃዉልቲ ሰማእታት ህዝቢ ትግራይ ከኣ ካብ ቐደም ንላዕሊ ክደምቕ ሙዃና ንኣምን። ነቶም ምእንቲ ፍትሒ ኣብ ሞቑሕ ዘለዉ’ውን ብጥዕና ሓርነት ሃገሮም ክርእዩ ተዓጢቅና ክንቓለስ 20 ሰኔ ዳግም ቓልና ንሓድሰላ ዕለት ሙዃና ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ነዘኻኽር።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ አብ ዝስዕብ PDF link ጸዓን

 
State and Constitution building in Eritrea Minority Rights in state building By Fesseha Nair
Blina News - brk/news

How can the oppression of ethnic minorities in post-dictatorship transitions be best addressed through constitution building and state structure? Where constitution building takes place in the aftermath of conflict or after the fall of dictatorship the relationship between different ethnic minorities and dominant ethnic groups within the state are often difficult and headache for the dominant ethnic like that of our tiny Eritrea.

The post liberation Eritrea under the unitary system and one-man rule was dominated by one ethnic group and this system was the main cause of today’s crisis in Eritrea. There are many different dimensions to this problem, and these can vary from one context to another. Often, demands by ethnic minorities for power dispersal mechanisms that ensure their participation in political, economic and social decision-making on an equal basis rejected  while the interests of a dominant majority that wishes to safeguard supremacy/chauvenism and control over the minority are preserved and respected.

To read the more click on this PDF link

 
البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع
Blina News - Arabic/ዓረብ

عقد حزب النهضة الإرتري للعدالة مؤتمره العام الرابع فى الفترة ما بين 26 مارس و 10 أبريل تحت شعار )إنقاذ الشعب
والوطن قبل كل شيء( .
وقد إلتأم المؤتمر في ظل تحديات سياسية واقتصادية متسارعة تعيشها المنطقة، إضافة إلى الظروف الإستثنائية التي فرضتها
جائحة كورونا المستجد، لتلقى كل هذه الأحداث على شعبنا عبئً مضاعفًا على ما هو عليه من إضطهاد وتنكيل جعلت من
تطلعاته إلى الحرية والكرامة والرفاهية حلمًا سرابًا، وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية لم يهنأ فيها باستقلاله ولم تكتمل سعادته
ويلتئم شمله، وذاقَ الأمرين مع إرتخاء وضعف أصاب قوى التغيير الديمقراطي نتيجة التشرذم والشقاق .

To continue go this PDF link

 
ጋዜጣዊ መግለጺ:: መልሲ ንመግለጺ ዋሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ !!
Blina News - brk/news

ዕላዊ ወሃብ ቃል ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዕለት 30 መጋቢት 2021 ኣብ ዘካየዶ ሰሙናዊ ርክብ፣ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣልዒሉ፣ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለዩሉ ማዓልቲ ኣየኽብሩዎን፣ ኣይፈትዉዎን እዮም፣ እቲ ምግንጻል ድማ ዝሑል ውግእ ዘምጸኦ እዩ ክብል ገሊጹ። ብምቕጻል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቱ፡ ኤርትራን እትዮጵያን ሓደ ሃገር እየን ነይረን ብምባል፣ ይትረፍ ብፈደረሸን ሓንቲ ሃገር እንተኾና’ውን እንታይ ሽግር ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ቀጺሉ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጎሮባብቲ ሃገራት እውን ክንሰምር ይግባእ ኢሉ። ናብ ምቅርራብን ሓድነትን ዝመርሕ ድልየታት ምህላዉ ድማ ጠቒሱ። ንገለ ካብ’ቲ ዝበሎ ኩሉ፣ ተመሊሱ ኣብ ፈይስቡክ ኣይበልኩን ዝብል ትርጉም ህቢዎ ኣሎ።

ካብ’ዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘልዓሎ ጉዳያት ብምንቃል፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከረጋግጽ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ይርኢ፦

 

To read more  click on this PDF link


 
ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ
Blina News - brk/news

ይና ዓዋዲትል ኤመራ ሓዲስ መስቐል ግን ንሺብታዂ። መስቐል ወክት ሽቕ ደኮ መሽዉል ቱናዂ ግን። መስቐሊ ሱርዲ ሸብዲ ስነዲ ሰኸርዲሲ በለል ያዂ ኣኽነዲን ራድቕር ሓግልኽር መጡ ኮፍ የናዂ ወክት ግን። ኣዳም ክድመትድማ እንሽክድ ኒ ኮልድ ሺሮ ሰጘን እና ግርጋ ኒሂትል ወንተርዶ ሳድሰኩ። ወሲዲ ኤሪ ተባብዲ በረኸዲ ጊትዲትል ውሪ ቑሾትል ሽቅረሪ መስቐል ኩንጝል ናዉክ ከሌብል ሓየብሰቲ። ኩንጝ መስቐሊ ዋዲክ ሓዲስ ኤመርል ጋእ ስትና ዩኖ ና ዓዋዲር ድርብድ ኢረር ይነኩ። መስቐሊ ግን ኤርክእእስነኩ። ሕጨ እሲነ ክኻን ኮሸረነኩ።

 መሰቐል ግርጊል ሓዲስ ሰረነኩ፣ ፋልሰነኩ፣ሓዲስ ብርፍኽሲ የመመነኩ። ሻሎትኻ ኩንኻ ሆየ የነኩ ቂርትክ ዋዓበነኩ። ይና ዓዋዲሲ ብሀር ባሕሮ ግን።

 

   To read full text clink on this PDF link

 
ደምዳሚ መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡
Blina News - Blin/ብሊን

ሓደን መተካእታ ዘይብሉን መንገዲ ዓወት፡ ንኹሉ ፍልልያት ብጥበብ ኣመሓዲርካ፡ ዘሎካ ሰውራዊ ዓቕምታት
ብምስማርን ብምጥማርን ከም ዝኾነ ዝተሰማምዑ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዘቐመጡ ኤርትራውያን
ሃገራውያን ውድባት፡ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ጽዑቕን ዓምዩቕን ርክባትን ብሱል ክትዓትን ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ
ተበጺሑ። እቲ ዝተበጽሐ ሓባራዊ መረዳእታ፡ ነቲ ብሰንኪ ገባቲ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ኣብ ፍጹም ሓደጋ
ወዲቑ ዘሎ ሃለዋት ህዝብን ሃገርን ህጹጽ ፍታሕ ንምሃብ ዘብቅዕ ኣንፈት ቃልስን ኣወዳድባን ምኽታል ኣማራጺ
ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑ ዘነደረ እዩ።
ብመሰረት ዝተበጽሐ ሓባራዊ ዕግበትን ውሳኔን ከኣ፡ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021፡ ንሰለስተ መዓልታት
መስራቲ ዋዕላ ተሰላሲሉ። እዚ ኣብዚ ፍሉይ ወቕቲ ብሓድሽ ኣገባብ ተተኺሉ ዘሎ ግንባር ቀንዲ ዕማሙ ነቲ ጠንቂ
ምብትታንና፡ ብርሰትናን፡ ሓደጋ ህላወናን ቀጻልነትናን ዝኾነ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምፍራስን
ምድምሳስን ኮይኑ፡ ንኹሉ'ቲ ብህግደፍን ንሱ ዝፈጠሮ ግንባርን መሻርኽቱን ዝተኣልመ ንነጻነትናን ልዑላውነትናን
ዝጓነጽ ሸርሕታትን ተንኮላትን ምፍሻል እዩ።

To continue chose the Language of your preference down the list..

Tigrinya.pdf

English.pdf

Arabic.pdf

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደትልድ ዳንዲ ሕሹምዲ ዶክቶር ክፍለማርያም ሓምደትል
Blina News - brk/news

ኣዳም ፈጠርሱ ሑር (Free) ኣኾ ግን ንፈጠርሳኹ፡ ኣዳምር-ኮት ጋእ`ዮ ሰና ኒምርድ`ሰና ኣኾ ጋቢሮኽር፣  ከትብሮኽር፣  ኒ ረኤይሲ ኡሮኽር፣ ኒ ሜርሔታትሲ ፍሪርዶኽር ፍሪርስሮኽር፣ ከተስ ከታ፣ ትክሲ ትክ፣ ይሮኽር ሳቢሮኽር ወግህሮኽር ኒ ናይ ግን።ሓይስ ዳን ክፍለመራያም  ኽር ፣ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒኹ/ሆደ (Dimocratic Organiation Of Blin Nation Eritrea/Hodde) (ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ) ‘’ዮህና ንሓይልታትን ህዝቢ ትግራይን’’ ያኽ ይና ክቱብ ፈሰና፡ ኒ ሱጙስኽር ኒ መልእኽቲድር ቋልኹድ ‘’ዪስጙድ ኣኽን ብሊና ሱጙድ ከተግብጋ፣ እንተት ወከላኹም ብሊና እላ’’ ይሮ ኩ መኸላዲ ሕበበርደFace Bookል ኩ ስጙድ ገምድረዉሲ ነበብዱንኹን።

 

To read more click on this PDF link.

 
ዮሃና!!! ንሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ትግራይ
Blina News - brk/news

 

ኽቡር ህዝቢ ትግራይ፣

ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግናን ፍሽስታዊ ህ.ግ.ደ.ፍ.ን ዓንገልቶምን፡ አብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ሽርሕታታ ክፈትሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሎምስ ዓቕምን ደገፍን ኣሎና ኢልም ተኣማሚኖም ‘’ሕጊ ምኽባር’’ ብዝብል ጉልባብ፣ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ከም መኸወሊ ተጠቂሞምም፣  ኣብ ዉሽጢ ሓጺር ግዜ ክድምሱስኻን ከንበርክኹኻን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ጭካኔ ብሰማይን ብመሬትን ወሪሮምኻ። ብሰዓታት ክፍጽምዎ ሙዃኖም ቓል ኣትዮም። ነዚ ቐታሊ ከቢድ ኲናት ተጻዊርካ ድሕሪ ሾምተ ወርሒ ሓይልታትካ ወዲብካ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝስሜ በርቓዊ ደምሳሲ ስርሒት ፈኒኻ እነሆ ድሙቕ ዓወታት ትሓፍስ ኣሎኻ። ነዚ ዓውታትካ ብዕላማን ብሕዉነትን ንርኦ ስለ ዝኾና ንሓይልታት ምክልኻልካ ዮሃና!! ከምኡ’ውን ንሙልእ ህዝቢ ትግራይን ንኹሉ ሰላም ዝምኔ ሕብርተሰብን ዮሃና ንብል።

To continue click on this PDF link

 
30 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ብደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ/ ዝቀረበ ውድባዊ መግለጺ።
Blina News - brk/news

24 ግንቦት ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጠቅሊላ ናጻ ዘውጽትላ ክብርቲ ዕለት`ያ፡ እዛ ብዓቢ
ኽብሪ እነብዕላ ዘለና ናይ ናጽነት ዕለት እዝአ ቅድሚ ምብጻሕና፡ ህዝቢታት ኤርትራ ብዝተፈለለየ አገባብ
ንልዕሊ 70 ዓመታት አንጻር እቶም ብሓይሊ ጎቢጦም አንበርኪኾም ክገዝኡዎም ንዝመጹ ሓይልታት
ከይተሓለለ ተቃሊሱ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ብቅልጽሙ ሃገራዊ ናጽነቱ ዘረጋግጸላ ታሪኻዊት ዕለት`ያ።
ብፍላይ እቶም ድሒሮም ዝመጹ ባዕዳውያን ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብመጀመርያ ዘውዳዊ
ስርዓት ሃይለስላሴን ስዒቡ ዝመጸ ፍሽስታዊ ስርዓት ደርግን ዓንገልቶምን ዝተኸየደ መሪር ቃልሲ ዝተኸፍለ
ሰፍ ዘይብል ከቢድ ዋጋ እዩ ነሩ፡፡ አብ ፍቕዶ ስድራ-ቤት ኤርትራ ዝሓደጎ ናይ ኩናት በሰላን ዘስዓቦ ዕንወትን
ቀሊል ከምዘይነበረ ግሉጽ ሓቒ`ዩ።
ድሕሪ ሰፍ ዘይብል ሰብአውን ንዋታውን ዋጋ ዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነትና ብዓቢ ድምቀት ሓጎስና ዝገለጽናላ
ታሪኻዊ ምዕራፍ ትኹን ዳአንበር፡ ድሌትን ባህግን ህዝብናን ሱዉእትናሲ ዘይተጸበናዮ ጥልመት`ዩ አጓኒፍና።

To continue click this PDF link

 
Hapy Easter
Blina News - brk/news

 

 

 

 

To read more click on the PDF link

 
ደምዳሚ መግለጺ 4ይ ሓፈሻ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ
Blina News - brk/news

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ካብ 26 መጋቢት ክሳብ 10 ሚያዝያ 2021 4ይ ጉባኤኡ ብልዑል ወኒን ሓድነትን ፡ ሓያል ውድባዊ ስጥመትን ኣብ ዝዓሰሎ ሃዋሁ “ ቅድም ቀዳድም ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ’’ ብ ዝብል ቴማ ጉባኤኡ ኣቓኒዑ ፡፡
ሰልፊ፥ ኣብዚ ጽንኩርን በዳህን ኩነታት፣ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ቅልጡፍ ፖሊቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጢ ፣ ሕማም ኮቪድ- 19 ኣውሪድዎ ዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ሃስያን እዩ ጉባኤኡ ኣካይዱ ። ህዝብና እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት በዚ ዓማጺ ስርዓት ከም ሕሱም እንዳተሳቐየ ፥ ጥዑም ናብራ ተሓሪምዎ ፣ ኣብ ከርተትን ከቢድ ኩነታትን ፥ ሂወቱ ኣብ ምምራሕ ይርከብ ፣ ኣብዚ ደምበ ተቃውሞ ( ናይ ለውጢ ሓይሊ) ንህዝቢ ዝርዳእን ጸገማቱ ዝፈትሕን ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ሕድሕድ ዘይምትእምማንን ምፍንጫልን ብምድሃብ ምዕባለ ብዘይምርኣዩ ፥ ኣብ ህዝብናን ፍትሓዊ ቃልስናን ሃስይኡ ዓቢ ምኳኑ ተገንዚቡ ።

To continue go to this PDF link

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 69 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን