www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
Eritrea heads list of worst countries.
Saturday, 14 September 2019 13:58

Washington — Eritrea is the world’s worst country for press censorship, a media watchdog says in a report which also cites extreme measures in nine other countries including....

 

To continue reading click this.... URL link.

Last Updated on Saturday, 14 September 2019 14:17
 
ጋዜጣዊ መግለጺ 1th መስከረም 1961 ብደምክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ፡
Saturday, 31 August 2019 17:21

ህዝብታት ኤርትራ መሰሎም ናጽነቶም ንምርካብ ብሰላማዊ አገባብ ዘካየድዎ ቃልሲ፡ ፍረ ዘይህብንአብ ዕጹው መገድንምስ በጽሔኣብዲያስፖራግብጺዝነበሩተማህሮ ምስዉሽጢሃገርዝነበሩተረዳዲኦምሓደ መስከረም 1961ዓ.ም. ሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ምስ ውሑዳት ጀጋኑ ብጾቱ ውሱናት ብብረት፡ አንጻር ናይ ኢትዮጵያ መግዛእትን ሓያላን ሃጸያት ዓንገልቶምን መሰልና ኣብ መሬትና ይከበር ኢሎም፡ ጥይትዝስሙዑላዕለት’ያ።

ወላ ኣብ ሞት’ውን ክብሪ ኣሎ፣ብሂወትና ከሎናሃገርናኣይትግዛእን ኣይትግዛእን ኣይትግዛእንብምባል ቀዳመይቲ ጢይት ንናጽነትን ሓርነትን አብ ጎቦ አዳል ሽግ ምጅማር ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዘበሰሩላ ክብርቲ ዕለት እያ።

 

መቀጸልታ ምሉእ ርኢቶ ንኽተንብቡ ኣብ ዝቅጽል (Pdf. link)ጽዓን።

Last Updated on Saturday, 31 August 2019 18:01
 
እንተ መጡ ጉኖ ህንብኖኩን!!! ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ ሆደ/ ኤርትረያ
Tuesday, 30 July 2019 20:01

ኣንተል ሓይሳን ሽማግሌ ባሕሮ ብሊነሪ 2019

በደሮ ደባንዲ ዓፍየዲ ተምኔትነኩንኩም። ጉድኖሉ ህንብደናዂ ሽንካራ በኪት ተምኔዲ ትክ ወረቢዂዲ ኣኸዉድ ሰርገልዶ ኣኸት ሸክ ሻኽኒ።

እና እንታ በሀር ንየት ወረቢ ነበኺ ኣኽነዲን ይጝር እንተ ሙርቛኽር እታ ስምጥል ህንብነኲን።

ዪን ብሊና እክባ፣ እክልል ዲበስ ዲያስፖሪል ተከልና ላ ትራ ንርቱ ላሪ እሰላ ሊኽ ትራኻ ጃና እሸወክ የና መሰልሰና ላሓምኖ ከደምነን ድንጛ ፍኖኻ ቂልስሰለና፣

ኲራ ካርኖኻ ጓቁሰለና፣ ሙዂርናዂር ተቀለና፣ ዪኖ እምናዂ እንተሰና ሻን ፋርሳን ክምነት ሳድኖ ጝን። እና ቲዃ ኒስ ዪና ቁርሊ ካስኖሉ ኣከን ደኣም ብርፍ ስነክ ሕርጥ ዪጝኒ ስበርድር ገሪ ኣጭጉምሲ ካርኖሰና ዪና ሽንሄት ሰርገለድ ኤርእኖ ሳዳ ከበጝኒ ሰደርንን የንት ጝን።

 

To read full text click link PDF file.

Last Updated on Tuesday, 30 July 2019 20:44
 
41st Regular Session Human Rights Council on Eritrea
Friday, 12 July 2019 10:36
A/HRC/41/L.15 Vote Item:2 - 37th Meeting, 41st Regular Session Human Rights Council

11 Jul 2019 -  Vote on Draft Resolution - A/HRC/41/L.15 - "Situation of human rights in Eritrea" - submitted by Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands.

 

 To continu...click on this Link UN.org

 
20 ትጟኒሪ ፍዳታት ታና ግራጋ፡ ፈራዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ ሆደሲ ስኲራዂ።
Wednesday, 19 June 2019 13:34

20 ትጟኒሪ፡ ኤሪትርዩዉ እከክ ና በሄርዲ ና ግናይዲ፡ ብረዲ ከውዲር መታን፡ ፍዳ ደከውድ ከበርድነሪ ታና
ግርጋ ግን፡፡ ና ሃብነ እልብድኑ 28 አመታት ኤሪ ገፍድ ኮዶ ኢሰያስዲ ኒ መዓኛዲ ይነ ፍዳ ደከውድ ስጙድ፡
ሰቀጠነሪ ግርጋ አኽሮ ህንበቲ።

 

To read more click on this PDF link.

Last Updated on Wednesday, 19 June 2019 14:40
 
በሎቲኪዂ ወቀይ መ
Monday, 23 November 2015 22:20

ዲሞክርኣሲራ አክባ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ(ዲእሙብኤ/ሆደ)

DIMOCRATIC ORGANIZATION OF BLIN NATION OF ERITREA/HODDE

ብዲሰና፣

አብልድ አብ ዪና ክልድ አደነውዲ፣ ታሪኽ ጉርጉረው ከተብነዲትል፣ ገባይል ብሊነው ላ ሽካ

ደበንልድ ብርፍ ዮ፣ ወረባ በጎስሩኹልኽር ውሪ ሓልሓል-ቦጎስትል (ሰንሒት) መንደርቱኑ ዲዪነት

ሓበረነኵ። ገባይል ብሊነው ሺራኹ ኣውካትልድ ገርገላሕ መናብረትልር፣ ወራራት ኣባዩልድ

ደአንድኖ ሆደዩኑ ሰጛናኹድር፣ ናበክል ላሕመዲ ላ ታሪኽዲ ላ ጋብዲ፣ ላ ዓዋዲዲ፣ ላ ብራ

ኒግንዲ ኤርስታኹዲ ሰየደው ኣኸውድ፣ ብሊን ሙርቑሰና ዓለም ኤርስተነኵ።

ብሊን፣ ናን ወክትል ዶባ ዓንሰባ፣ እማኒኹድኻ ኣውራጃ ሰንሒት ል፣ ኒጃብኻ ሓልሓል-ቦጎስትል

መንደርቱኑ ስጘነኩር ናን ኽር መደርተነኵ እንኵኑዅ። ሰንሒት ኤሪትል ኮሊትር ውሪ ቦጎስ-

ሓልሓል፣ ስሐስኻ ሳሕልዲ፣ ጉለድኻ ፣ሓማሴንዲ፣ ኳሪ ለብድኻ ባርካዲ፣ ብርክስጘድኻ ሰምሃርዲ

ግንዲተቲ። ሰንሒት ውሪ ብጎስ-ሓልሓል፣ ኣሸላ ብረዲ፣ ኩሪተው ወረፍ ነበኪሶላ ህንበሪ

ኣኽረውድ ሸብዲ ስነዲ፣ ኤርዲ ፍሩተዲ፣ ገድ ኮኽዲ ከደኑኹዲስ ርድቅርደሪ፣ ግን። ንር ነበካ

ወላውልድኻ፣ መንደርትቶላኻ ሸንሄስረሪ መስከብ ግን።

ኤረሳ ሰበት ናን ኣኽራሲክ ዱጙስጋዅ ሓርብድ፣ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኻ ቁልሕ ዪግራኹ ሙሩቛ ኣኻዅድ፣

ብራኽር ኒ ዋና ሒልድ ዓስከርስነዲን፣ ብራኻ ኢድነዲን ኤረሳ ኤመራ ቁሳኹ ምህር ሻኽላ። ኮዶ

ከደንድ ራሕመት አርጚን ህ.ግ.ደ.ፍ. እድ ከደኑኹሲ ኤበድነዲን፣ ኤረሳ ዓባርዲ ሹዅደዲ ጋይትነዲ

ኒ ነብር ኣኾ ሻኽዳ መናብረት መንደርተኵ እንኵዅ።

ብሊና አሪ ኤርትሪው ገባይል ሰና ገሪው ደመናትል ክራው ከደኑዲ፣ ጀበረት (ነጻነት) ዳልየትልር

ሰልፍልድ ኒ ድጎቢል ኣኽራሲክ ፍዲታዅ ግን። ጃምለትድ በራኽሱኹ፣ ኒ ዲጌታት ሓው ዩኹ፣

ለመለምር ፊዲቱዅ፣ ኣኻዅድ ካብር ኣረኻ ከፈላዅ ግን። ጀበረት ደንብኻ ቁልሕ ያኹሉ እላ። ኒ

ብረዲ ኒ ውላዲ መንተልሱዅ ግራ ላሪ ነዕረሪ ሰንዓታ ሜሪሲ ኒ ብሪል እስትረሪ እልላ። ሻዓብ

ኤሪትርዊ ኣኽኒን ሻዓብ ብሊነው ንስኮት አመታት ና ለመለም ባንዴረቲ ለብለብቶ ካይ ኣኽላ።

ሰውረት ኒ ብርፍክ፣ ኣምሓርሲ ዳገኖ፣ ሓቕዲ ፍትሕዲ ተከልኖ ግን ዪ ሕላን እርጋዅ።

ጂባኹ ኻ ጀበረት (ናጽነት) ደንቢ ሜሪ ጠቕለልሶ ክረም ደሽክያ ቁርሊ ለቡዅ። ንኽር ላ ግርዋ

መቕርሕ ኣኹዅ። ኢና ክረም ኒንኻ ኒ ስልጣንሲ ወከላዅ ኣኻኹድ ሙርቛ ደሽክሊሩዅ ዪነሰና

ዕሙጭ ኣኸውድ ኒት ወከለላ። እና ክረም ህ.ግ.ደ.ፍ ሩዅ ፋሺሽታ ኣኸውድ ናትክ ምለኽር

ዓመጮኽር ቂጦር ህንበኵ። እና ክረም ህ.ግ.ደ.ፍ ሩዅ አሪው ረኤይሲ ከለብረጋኹ፣ ሙሩቑ

ውንቀረስ ወንተሰጋዅ፣ ላ ኣዳም ስርዓት ኣኽውድ፣ ናውክ ላገሽ ለመለም ዪኖሉ ዪና ዋጅብ ግን።

ኮዶ ኒሰና ዕምጭ ይና ኣኾርሊ ጀረይጝን ብሊን ዪና ናይሲ ጃቢስኖ ብሊናርድ እክብስኖኽር

ለመለም ዩኖኽር ዪነት ቋላዅ ግን። ገባይል ኤሪትሪው ንስኮት ለመለም ዩኖ ሓርብዲ ጋይትነዲ

ለሀካዅሎም ትም ዩኖ ፈርኒነዲን ሀደፍ ክወኻዲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዲ የውዲ ገሽዲ ኣኾ ቋልነኵን።

ንኪር ወከትል ኤርትሪል ብራ ብሊናኹልኻ ጂባዅ ከዋ ዲሞክራሲ ዋዓድሰጋኹ፣ ህ.ግ.ደ.ፍ. ናው

ጀረብናኹሰንክ ማሕቡስል በልደናኹ፣ ኣዳምር ስድቕድ ዋዓበናኹ፣ ወክት ኣኽነዲን ዪና ወረባ

ጭልም ኩቶ ህንበኵ። እንሸውሶ ህንበው ና ዋንትና ኣኽኒ ና ክራ ኤርእግናኹ ወክትል ክኒር

ልጝንትተልድ ንሽዊ ልጝንትት በጃኸት ከው ኤርእኹ። ብሊን ና ላው ናንድ መቕርሕስጝኒን

ገበብስኖ ምቓቕ ኣስመሪል እንሸቕሰውድ፣ ፍርዲ ሓቕዲ እንግጋኹ ደርብ እንሸውሰነኵር ክረነኵር

እንኵኑኹ። እን እማኒ ምሕደርሲ ፈረስድኖ ዓንስባ ያኹድ፣ ደስኽሊት ዪና ብሪል ሓደርድድኖ

ሰባባ ደርብ ሻኽኖ ህንበነኵ። ንድ ስበትድኻ ብራ ቢናኹል ደሽክሊ ጃለሰንኵ እንኵኑዅ፣ ብሊና

ኣውርናርኻ ሃሰሰኵ እንኵኹ፣ ኒ ዓዋዲዲ ኒ ጋብዲ ከብሩ ፈረኵ እንኵዅ። ኒንኻ አርኡ ህ.ግ.ደ.ፍ.

በረስድሮና ወጠናኹ ሀደፍ ግን። ዪና ክልል ወረስድናኹና ኣውናር ብሊናር ሓቐቑኽር ደፈንሱኽር

ፈሩ ፍንሕንሕ ሙርቋ ብሊኑዅ ናንኻ ደሞክራሲራ እክባ ሙርቋ ብሊኑዅ ትም ዮ ቋለላ።

ዕምጭ ዋነን ለመለም ፋርሳኑኹ ዋኒሮ ዋጅብ ግን። ይጝር ብሊን ሻዓብ ኤሪትሪውሰና ዕምጭ

ቅብሎ፣ ፖሎትካ እክብኽድር ሲቭካዊ ማሕበራትድኽር ሓባርድ ደው ዪኖ እና ፋሺሽታ ሜሪት

ለመለም ይኑኽር ለመለም የንኵንጝር እንኩንኹን።

ኮዶ ጃምለትድ ፈራዅ ለመለም ሸርተኽ በርተኽ ኣኽነዲን ዪና ወረባ ድሞ ዕምጭል ካረይስጝን

በላይን ናይሲ ሸንሂተው፣ ኮሊ ስዊስትል ባዝሊ ኮንፈረንስ ብሊናኹ 31.11.2009 እሰነ ከው ብሊን

ቅብሎ ፋሺሽታ ህ.ግ.ደ.ፍ ለብድኒል፣ ሓባርድ ገባይል ኤርትሪውዲ ለመለም ዪኑ፣ ኤሪው

ሙሩቑሰና ዪጝር ዪና ናይሲ መንተልኖ ፍንሕኒሕ ሙርቛ ብሊናዅ ሆደ ደው ዩሮ ኤወጁኑዅ።

ፍንሕኒሕ ሙርቛ ብሊናዅ ሆደ ሰዃ ኤመራ ደኮውሊ፣ ብሊን ና ኤውርናርሲ ድሂስጝኒን፣

መቕርሕ ጨበረው ኣኽጝኒ ናላውድ መቕርሕሰው ኣኽድኖ ፈሄምዱ፣ ና ዓዋዲዲ፣ ና ጋብዲ

ተከውድኖ መኾኹ፣ ና ናይ ለመለምድ ዓትዓድኖ ላሕመዲ ፍትሕዲሲ ኒ ከውሲ እክቡኽር ሆደ

ዩኽር፣ ፣ ደኮውዲ ህንበውዲ እንተረውዲት ቋሎ፣ ኒ ዓቕምሲ እሱ፣ ገሽ ለመለም ኣኾ ዲዩዅ።

ጃርድ ሓምዳ ኣኽኒ ንክኻ ኒከው ውሲ ሻኾ ፋይሕል ፈ ስዊስትል ዕርዲራ ጀኔቭትል 31.03. 2012

ሰልፋ ዲባ (መስራቲ ጉባኤ) እሰ በሎቲኪዅ ወቐይ መድዲ፣ እክቢዅ ወደኑዅ ፍትሕዲ

ጨደቕቅዶ፣ ኒስ መቕርሕረሪ ነበካ ገሽ ፍሪሮ፣ ጉጉሲ ሻኺሶ፣ ሰርገልዲ ሰላምዲ ንየት በሀርድሲ

ደምደሞ ኒ ኣክ ኣካሊ ሰላምድ ወንተሩኹ ።

 

በሎቲኪዅ ወቐይ መድ፣

ዲሞክራሲራ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ /ሆደ / ኤርትራ (ዲእሙብ/ሆደ)

DIMOCRATIC ORGANIZATION OF BLIN NATION OF ERITREA/HODDE

 

በሎቲኪዅ ወቐይ መድ፣

1. ፋሺሽታ መሪ ክረም ህ.ግ.ደ.ፍ ኒ ኣላት ዕምጩዲ፣ ያዕ ዪሮ ኒ ኤብል ናይ ክዋዅዲ፣ ናይ

ዲሞክራሲዲ፣ ናይ ሙሩቑኽዲ ከበርዳኹ፣ ከዋ ሸፍል (ፈደራላል) ዲምክራሲራ ሜሪ (ህዝባዊ

ዲሞክራስያዊ ፈደራላዊ ሜሪ ) ተከልኖ፣ ይነድ ታሚታኹ ጉጉድዲክ ለመለም ዪ ነኩን።

2. ኤርትረትል ናይዲ፣ ፍትዲ፣ነገስሮ፣ ሰላምዲ ኤሸልናርዲ ዓንበብሮ፣ ሙሩቑ ና ናይሲ አርኖ፣ ና ላው

ናንድ ግንዲ እንገት ነፍዕስድኑሉ ለመለም ዪ ነኩን።

3. ብሊን ና ናይሲ ዓትዕድኖ፣ ና ጋብሲ ኣኽን ና ዕዋዲት ገበልድድኖ፣ ና ብረስ ለውድኖ፣ ና ቁርድ

መቕርሕስድኖ፣ ወቐይድ ፈሀምነዲ፣ እክብስነዲ፣ ጀረብዳኹ ኣኻኹድ፣ ዪን ዲ.እ.ሙ.ብ/ሆደ ኒ

አሸርኖ በሎትካ ወቐይ መዲ ጨደቕድኖ ለመለም ዪነኩን።

4. ስልጠት ቓብሎታተል ሰላምድ ካርዶ፣ ንኪትልድ ቃብሎታት እኺርኺር ዋስሮኽር ሓሸምድሮኽር፣

ዓዋዲ ኔንኻ ዲመክ ከበርዶ፣ ሕሽምድ ናትካ ብሶት ዋኒሮና ለመለም ዪ ነኩን።

5. ቃብሎታተል ህንባኹ ኣና ሓይስ በጣ ሑርዲ ሰላምዲ ዲሞክራሲዲሲ ኣኽሮ ለመለም ዪ ነኩን።

6. ብራ ሻዓብኹ መሪሲ መንተልሶ፣ ዋኒነዲን ሸዓብ ምሊክል ወንተርዶ ለመለም ዪ ነኩን።

7. ስልጠት ሻዓብኹ ኣኸውድ ፣ ፍሪርድ እክብ ወረበስ ኣኽን ኮሊት መቕርሕድኖ፣ እን ዓውቲታኹ

እክባ ናንሊኻ፣ ሰላምዲ ፍትሕዲሲ ካርዶ ለመለም ዪ ነኩን።

8. ሻዓብ ና ምራድድ ፣ ዲሞክራሲር ደርቢድ፣ ፍሪርናኹ ፣ መቕራሓዅ (ፈጻሚ)፣ ሓገጋዅ፣ (ሓጋጊ)

ፈረዳዅ፣ (ፈራዲ) ዲባታት ኣውራጂል ኣኽኒ ኮሊትል ዋኒሮ ለመለም ዪ ነኩን።

9. ጅዋ ኮሊ ኤርትረትል መንደርተው ሸዓብ ነብክል ኣኽን፣ ዪና ኣግዋርዲ ኣኽን፣ ኒሰና ኣቕሩንዲ፣

ዪና ወንድናር፣ እኽርኺርሲ ሓሸማዅ፣ እኺሪርሲ ካባዅ፣ ሰላምሲ ጃቢሳዅ፣ ኣኽሮ ለመለም ዪ

ነኩን።

 

ገድ መድ ቋላኹድ፣

1. ብሊን 85% አርስ ኣኸውድ ዪና ገድ መድ፣ እና ኮም አረሱዅሲ ሓጋለትልድር፣ ደንቢራ

ከብትኒልዲር፣ ፍድኖሉ፣ ሰልፋ ጎደነስ ጋመልዳዅ ጉጉሲ ጃቢስኖ ግን።

2. ጂብናርድ (ብመግዛእትታት) ኣኽኒ ኒ ታለይትት መንተልሰው ብርትት አረሱሲ ና ኤርደትሊ

ሰላምድር ፍትሕድር ወንተስኖ ግን።

3. ኣውራጂ ውሪ ሙርቛ ሜሪ ውሪ ነበካ ሜሪ ነበካ ከውድ ነፍዓዅ ሰንዓታ ሆስፕታል ሰና ውሪ

ኪኒሩኹ ልጝሰና ውሪ ደርብ፣ እሲሮ ብራ ጀረብደንሉ፣ ብራ ኣደርስ ገንዕዶ ካሓሶ አድሮ ግን።

4. ጎደና ሰርገልዶኽር ድራር ፍሪትሮኽር ኣከን ኤረስ መሀርስድኖኽር ፣ እክብስድኖኽር፣ ጎደናኻ

ሓዲስ ጉጉድ ከደምስሮ ክሚነዲን ሓዳይስ እራኵ ጎደኒውዲ ጃኻረዲ ሱኩስኖ ግን።

5. ሒል ኳረንቲሩኹ ጋመልነድ ሰልፋ ሰንዓታ ጀረብዳዅ ኣኻኹድ፣ ሃዋድር፣ ኳረድር፣ ኤሪው

ደርፍዲር ዪነድ ጀረብዳዅሲ ሱኵስኖ ደርፍፍ ጉርጉርኖ ግን።

6. ክድነዲ ለውትነዲ ዕዳጋ ኒላውድ ቀየስሮ ሑር ኣኾ ኮዶ ዓንደራኹ ኣኽግን እማ ክወሲ ዓመጭጚን

ዲባ ከዋዅ ምቓቕራኹ ኣኽሮ ግን።

7. ልጝንተል ውሪ ክኒሲ ዪና ውረቢል ገበርሰው ጋመልዶ ዕዳጋ ኤርዶ ለመለም ዩ ግን።

8. ወላውልሲ ጂብደውሲክ ገለልኑ፣ ኢንዳስትሪዲ መካይን ምኻዱዲ (መጎዓዓዝያ) ወላውል

ጂብዲጝን ተክለበው ኣኽሮ ተከውኖኽር ጋመልድኖኽር ግን።

9. ከዋ ሸፍል (ፈደራላል) ዲምክራሲራ ሜሪ (ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ) ዓስከርሲ

ቋሉኹድ ዪና ገድሲ ረመጮው ኣኽጚ መክሃኽዲ ቁንጩብዲ ኣኽሮ ለመለም ዪኖ ግን።

10. እራኵ ለወትል ኣውራጃታተል ውሪ ሙሩቝ መሪትል ገበርሰውሲ ሰልፍናር እውስሮሎም ግን።

11. ከተመዲ ድገታተልዲ ነብክል ህንባዅ በጣ ጋመልኒኹ ስኩርርዶ ለመለም ዩ ኖ ግን።

12. ህ.ግ.ደ.ፍ.ዲ ና ታለይቱትዲ ናንሊ ህንባኹ ርድቕ ሲ ሻዓብል ወንተርዶ ለመለም ዪ ነኩን።


ዓዋዲዲ ኮም ከዋኹዲር መድ ቋላኹድ፣

1. ዪ ና ከውሲ ደንቢራ ከብሰው ጎለልነዲ፣ ክድመሲ ቋበብነዲ፣ ቅቤዲ ኩ ኣኾርሲ ለተቕ ስረ ቋልነዲ

ዪና ዓዋዲትል ድድሮ ለመለም ዪናኽር ግን።

2. ዪና ጋብዲ ዓዋዲዲ ብሊነው ዪና አውርናርሲ ቋሊሰውዲ ዪና ዋንትነስ መስከረውዲ ኣኸውድ ኔን

ሃሰስጝንኽር ጋመልዶኽር ለመለም ዪናኽር ግን።

3. ጋብ ብሊነው ብራ ብሊናዅል ሰልፍ ጋብሰው ኣኽሮ፣ ኤሪው ጋባት ድገሩዅር ብሊን

ነፍዕስትድኖሎም ለመለም ዪናኽር ግን።

4. ከተሚል ስርጝ ዮ ህንበው ድገታተል ምህሮዲ ሕክምነዲ ገመልነዲ ሰርገልዶ ለመለም ዪናኽር

ግን።

5. ዪና ነብክል መንደርተው ከዋዲ ኣኽን ዪና ኣጉዋሪዲ ሕሽምድር ላሕመድር መንደርትኖ ለመለም

ዪናኽር ግን።

6. ክብየው ሆስፒታልዲ ክብዮ ምህሮሩ ልጝንትዲ ምኻዱታት ደርፍፍዲ ልጝንቲ መንደርትነውዲ

ጋመልዶ ለመለም ዪናኽር ግን።

7. ዪና ከው ጅዊል መንደርተው ኣኺኒን ጋይቶ ህንበው ፣ ዓውድር ማሕበራዲ፣ ጋመልና ቁጭንዲ

ዋኒሮ ለመለም ዪናኽር ግን።

8. ጋይቶ ህንበው በላይን ሑር ደንቢ ናኮል ና ምራድድ ወንተርድኖ ለመለም ዪናኽር ግን።

9. ሻሎት ለውኒዅ፣ ና ሙዅር ጉድኖ፣ በዳናን ዓዋዲትል ካርየስጝኒን ተከውስድኖኽር እስቦርቲ

ኣኽን አሪው ሻሎትሲ ጃቢሰው ጋመልዶ ለመለም ዪናኽር ግን።

 

ከዋ ናይ መድ ቋላኹድ፣

1. ጪዋ እትብ ገቢለቱኹዲ፣ በለዶኹዲ፣ ጋመልና ብርፍዲ፣ ኣኽራኹድ ሰልፍ ቋላ አርቶ ለመለም

ዪናኽር ግን።

2. በለድ መታን ኣኽን አሪ ደርብድ ሰንከለውዲ ቋላ አርድኖ ተክለብድስድኖ ለመለም ዪናኽር ግን።

3. ብራ ብሊንዅል መስከበው ናይ ሕክምነዲ ምህሮዲ ክድመዲ ነብረዲ ኤርድኖ ለመለም ዪናኽር

ግን።

4. ከው ፍሪርስድኖኽር ፍሪርድኖኽር ሑር ኣኽኖ እክብስድኖኽር ጋቢድኖኽር ከተብድኖኽር

ገንሕድኖኽር ደገፍድኖኽር ለመለም ዪናኽር ግን።

5. ከው ሑር ኣኽኖ ናው ፍሪርናኹልክ እምነትል ተለይድኖ፣ ሃይማኖኻ ሜሪትል ሜርኻ ሃይማኖትል

ና ናንሲ ሕበርጝን ለመለም ዪናኽር ግን።

6. ኡሰው ነሳዅረዲ ኒትክ ቋላኹሉ እኩልናር ዋንቲሮለን ለመለም ዪናኽር ግን።

7. ማሕበራት አርሱዅ፣ ከደመዱዅ፣ ኡሰዉዅ፣ ሻሎትሩዅ፣ ኒሰና ኤሪው ሲቪክ ማሕበራት

ዓንበበገን ዲሞክራሲ ተከውሰጋዅ ኣኻዅድ ጋመልዶ ተከልስሮ ለመለም ዪናኽር ግን።

8. ክረም ህ.ግ.ደ.ፍ.ዲ ና ታለይቱዲ ብረስ ፈነይደው ኣኸውድ ፍትሕል ሱኩርድኖ ለመለም ዪናኽር

ግን።

9. ዕምጭልድ ና ናን እንቓራዅ ዓስከር ድምኖ እክብስኖ ና ምራድድ ኮሊ ዓስከርሊ ሕበርሲድኖ

ለመለም ዪናኽር ግን።

10. ኣዳም ኣዳሚንዱዅራ ሕጊር ጃብል እርውናር ክሚሮ ለመለም ዪናኽር ግን።

ኒን ግን ዲሞክራሲራ እክባ ሙርቛ ብሊንዅ ሆድር በሎቲኪዅ ወቐይ መድዲ፣ሕላንዲ፣ ኮድና ኣኽን ባርና

ዲባ እክቢኹል ሰልፍኻ ኪድረሲ (ወስ ሸብ ኣኽኒ ይሰን) ለውትሰኵ ፍሪርሊ ገመንኻ 2/3 ደሄድ

ጨደቐኵ። ከዋ ረኤይድ መኾኾነድኻ ዲምክ ከለብረስው ግን።

ህግደፍቲ ጨደፍድኖ ዪና ክርሽም ሕበርኒን!!

ዪና ላሑም ለመለምድ ዪና ንይዲ ዪና እኩልናርዲት ዓዊቲስኖ ግን!!

ክብርዲ ሕሽምዲ ዪና ፍዳታት!!

ከው ኤሪትሪውኻ ዓውቲትድኖ ግን!!

ደሞክራሲራ እክባ ሙርቛ ብሊንዅ ኤርትራ/ሆደ

ጀኔቭ 31.03.2012__

Last Updated on Tuesday, 24 November 2015 17:48
 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 23 guests online