www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)
Saturday, 07 March 2020 18:36

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ሰና፡ ሸቃላ አሰው ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ   ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ሰና የው ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ናይ መታን ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ አብ ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።  

 

To continu click this ...PDF Link

Last Updated on Saturday, 07 March 2020 19:06
 
How Forced Labor in Eritrea
Saturday, 18 January 2020 14:04

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.

 

er-refugeeAs it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in a dictatorship, the European Union is spending millions on projects built by people in forced conscription.

 

To read more ! Click on this Link. nytimes.com

 
‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run
Sunday, 12 January 2020 12:23

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had been waiting for all his life came a few hours after what should have been the pinnacle of his young football career. Two goals and a man-of-the-match display from the tall midfielder in Eritrea’s 5-0 victory over Zanzibar on 29 September 2019, which set up a Cecafa Under-20 Challenge Cup semi-final against the east African heavyweights Kenya, was hailed by a tweet from Yemane Gebremeskel, the country’s minister of information, praising his performance.

To continu..click on this link PDF.

Last Updated on Sunday, 12 January 2020 12:46
 
ርሒስ በዓል ልደት 2019
Monday, 23 December 2019 10:15

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት።

ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓመተ' ፍቅርን ሰላምን ይገበረልና

2020


ብሊና ኦርግ

Last Updated on Wednesday, 25 December 2019 17:34
 
ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ።
Friday, 29 November 2019 20:01

መሽወሪ 30 ዲትል በስክዲረት  ትሕሳስሪ 01 ትል ዖነት  1970  ትል ብሊነ ወረቢል   ራሕመት እንገት፣ ኢትዮጵያ ክራው (ጦር-ሰራዊት) ሃይለስላሴር  ንግስነት ዳለትሊ  ‘’ከውታትሲ ጨነትድኖ ብራ ኤሪትሪዂሲ ለዉኖ’’ ያዂ በዳን ጀመረድ እከክ ሰላምድ ሓደሮ ህንበውሲ ጥይድረዲ ለኸዲሲ ለጛ ኳሪል 800 ከውታት ኤወይሲ ኩናኹ ኤርትር ህጃም(ታሪኽ) ግን።

  እና ና መሳክበል ሓድራን አኽኖ፡ ብርጃር ኒ እማኒሰና ሰላም ግን፡ ዳሕና ህንብኖኩን ይኖ  ና ነቢር እሱ እርገው እከክ፡ ጨበርግናኽ ሓደጋ ጦር ሰራዊት ገምኑኹሎም። መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 አርብየዲ ሰሳ አሜሪ  ጃብ፡ እነ ለጛ ደገጊተል መንደርቱ እርገው  ዳግሊ  ነሰና ጋሺቶ እንቶ እርገዉዲክ ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው እከክ፡ ዕቡብድ 800 አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር ሕክም እንሸቀው ክራው  ጦር-ሰራዊትዲ ኮማንዶስ ይስተው ና ሞላድ ኤርትርይ ቚር አኩኑ ኢትዮጵያ ሕክም ዓንቀይ ከደመውዲ፡ ንጃብ ቃልስቶ ኤርእጋኽ ራሕመት ጃሩኽ እንግጋዂ ደርብድ፡ ሰልፍ ግርጋ ኻ በስክዲራትል  ና ኣስላምዲ ክስታንዲት ኡሰውዲ ነሳኸውዲት  ቤክስታንሊ እክብሳ ይኖ ቱስኖ፡ ጃር ልጝሊ ላሪ በርእግኒ፡ ና ዳግሊ ጥየይዲ ብንባትዲት ጠዓት ሰና ብቅሲኒኹሎም፡፡ኒዳግሊ እንሲንቲ እክብድኖሎም ገረስግናውስኻ ቅብለድ ረሻሽድ ድገትል እርጋክ ውልቅ ያኽ ናማልዲ አዳምዲት  ፈረግኒ ናትክ ኩኑኽ። ኒ ደንበር ግርገስ ኻ ኮዶ ዖነት ቅብለድ አዋኽድ ኻ ፎርቶ ከረንልድ ተኮስተው ተቐዉ ስላሕድ  ማልኖ ብሪልኻ ክራውሲ ሰገስኖ ግናቲትዲ፣ ብሄሊንዲ፣ ገንዲ ና ጀርንቢዲ ና ማልዲ ና ልጝንትተል  ለኻ ዳይዳይ ያኽዲ ጥየይዲሲ መርጃኹኑዂሎም፡፡ እማ ንኪ እነ ይነከው ፈዳታት ደከው ገባር ብሊነው፡ ና ሰላምድ ዳሕና ህንብነኩን ይኖ ሓደሮ እርገው  ዳግሊ እስተኽ ዕምጭሲ ምጨትድ እልብድኑ ና ታናስ ጉድነኲን።

To read full content...click this PDF

 
ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል
Friday, 22 November 2019 20:26

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ  ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019  ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

To read full texst....click this PDF link.

Last Updated on Friday, 22 November 2019 20:44
 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 324 guests online