www.blina.org

Eritrea Hub Information about Eritrea and the Horn of Africa News Research & information Maps & photography Immigration & refugees Contact Eritrea’s role in breaking UN sanctions in Libya

In May a report by Bloomberg quoting UN sources gave the first evidence of the role the UAE’s base in Assab is playing in the war in Libya. Now...

ሓንሳብ'ዶ... ክንሓልም፧ ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ (Dr. Fitwi Wolday), Norway

ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ ሰብነት ምእንቲ ከልብሳ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ብናይ ቁልዕነት ተዘክሮታ...

A/HRC/44/L.8 Vote Item:2 - 27th Meeting, 44th Regular Session Human Rights Council

16 Jul 2020 -  Vote on Draft Resolution A/HRC/43/L.35 - "Situation of human rights in Eritrea" submitted by Australia, Austria, Belgium, Fra...

ወክቱኹ ራሕመት ሽጛና ኮረና ቪሩስ COVID-19 ቛላዂድ

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ፡ ደከዉ ሺካ ላዂ ኤመታተል ይነኮል ህንባኹ ዕምጭሲ ቋልኹድ፡ ...

Eritrea Hub Information about Eritrea and the Horn of Africa News Research & information Maps & photography Immigration & refugees Contact Eritrea’s role in breaking UN sanctions in Libya
Blina News - brk/news

In May a report by Bloomberg quoting UN sources gave the first evidence of the role the UAE’s base in Assab is playing in the war in Libya.

Now a second report has been published (see below). This argues that: “In the first quarter of the year (January-April 2020), the Emiratis organized more than 100 airlifters carrying weapons” – including flights from Assab.

There are also reports of supplies of fuel: “UAE companies have shipped about 11,000 tons of jet fuel to eastern Libya, the stronghold of Field Marshal Khalifa Haftar, in violation of the international arms embargo, the Financial Times reported.”

To read more go to this web link Eritreahub.org

 
A/HRC/44/L.8 Vote Item:2 - 27th Meeting, 44th Regular Session Human Rights Council
Blina News - brk/news

16 Jul 2020 -  Vote on Draft Resolution A/HRC/43/L.35 - "Situation of human rights in Eritrea" submitted by Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands -
- ADOPTED (24 YES ¦ 10 NO ¦ 13 ABSTENTIONS)
Votes on Draft Resolutions under Agenda Item:2 - Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General

to the session click this web-link

 
ሓባራዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየን እናበታተነን፡ ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ንሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ዓቕምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ “ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና “ኮቪድ-19” ክፍጸም ኣይተኻእለን። ይኹን’ምበር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ዘጸገመ ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ።

 

to read more click on this PDF link.

 
20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ
Blina News - brk/news

ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde

20 ሰኔ 2020ዓም ነዉኽር ክብርድ ኤልብነኩንላ። ንሂርሰና ካብሪ ግርጋ ድግም ኤሪትሪኹል እልላ። ብራ ብራ

ግን። ብራ ኒትክ ግን።  ብራ ሪሒ ግን። ብራ ክብር ግን።  ብሪል ሉኩድ ደዉ ካያ ኣኽጊ ፍትሕዲ ናይዲሲ ደዉ

ይረንላኻ ሰኸረዲ ስነዲ ግን።  ይና ብራ ይና ናንተልድ መንተልስሮሰና ኤሪዉድ ኻ ሰኸራ የነድኻ ዓንደል ኣኽሮና

ደበናት ዶኩኹና። እና ይና ብረት ሸንህንሰዉ ድርጝ ያዂ ወክትል ቋልሰዉ ኣኽኒ። ቱርኩዲ፣ ምስርዲ፣ጃቢትኖ

ሳንኪተዉልድላ ግን። ይናከዉ ቱሩክ ዕምጪሲ ኤልብዱኑ ኣዳም ትምዮ ጉዶ ገምዶ ዕልልሲ ፈጠጣዂሲ ‘’ኒን

ውሪ ቱሩክ ሕክም’’ የነኲሉ። ዕምጭ ምስሩኽር ስዳዋዂ ኣኽላ።

 

To continu...got to this PDF link

 
ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።
Blina News - brk/news

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ኢትዮቢኲሲ ሳዓርነሪ ግርጋ ኣኽረዉድ፣ እና ግርጋ 24/ ክብላ/2020ዓም ለጘርጝንዲ ሰሳ አመታት ደንቢ ጀበረቲት ባሕርድኑ፣ ኦ ናዉክ!! ይናከዉታት ተኸትልር ሺራኹልኽር ህንብደናኽር ዋዲክ ፈርሕድነት፣ ፈርሕነት ይነኩን። ዉንትር ይኖ ግራጋ እንዲሂቲ ኤልብድኑ ኤረትርይ-ቊር ጀበረቲትር ናይዲትር ኤርድኖ ለገትረጝን ሲሕ ፊዂት ቡቚሲነሪ እርግርነዲን፡ ለመለምየንቱታት ዓውቲትኖ ኣስመራ ኤተዩኑስክ፣ ገንንኻ ዕላልድ፡ እክል ብርጅድር፣ ላዂ ላዂሲ ሓቆፉኹር ሰለሙኽር ና ፈርሓሲ ቋሊስነሪ ግርጋ፡ አውስኮት ሳንኪትኖ ጨበሩኑላ እርግነሪ አክረት ይና ገሽሽል ቋልሱዂ። ጀብረቲር ዩኑ ሻሎትዲ ጀገንዲ ሱርጙግዲ መርዓዉትዲ ክኒተዉዲ ክኒሰዉዲ ጋበርድ ሸቓልድ ልበዉዲ ለኸንተዉዲ ዲመክ እልብርስናዉ፣ ይና ባንደርትኻ ይና ለበኪዉሲ መልእድሮ ዲመክ ክብ ያዂል ኣንበልበልድርኒሪ።

 

ምሉእ  ዝርዝር  ትሕዝቶ ክተንብቡ ኣብ ዝስዕብ ሊንክ ጸዓን። PDF Link

 
ሓባራዊ መልእክቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት
Blina News - brk/news

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት                               31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮንሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም ንሕና፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምኻኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

To read nore go to this PDF link

 
ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)
Blina News - brk/news

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ሰና፡ ሸቃላ አሰው ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ   ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ሰና የው ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ናይ መታን ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ አብ ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።  

 

To continu click this ...PDF Link

 
‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run
Blina News - brk/news

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had been waiting for all his life came a few hours after what should have been the pinnacle of his young football career. Two goals and a man-of-the-match display from the tall midfielder in Eritrea’s 5-0 victory over Zanzibar on 29 September 2019, which set up a Cecafa Under-20 Challenge Cup semi-final against the east African heavyweights Kenya, was hailed by a tweet from Yemane Gebremeskel, the country’s minister of information, praising his performance.

To continu..click on this link PDF.

 
ሓንሳብ'ዶ... ክንሓልም፧ ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ (Dr. Fitwi Wolday), Norway
Blina News - brk/news

ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ ሰብነት ምእንቲ ከልብሳ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ብናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክፍልም’የ።

ኣነ ኣብ ከረን’የ ዓብየ። ከም ተውለ፡ ልሳነይ ቋንቋታት ትርግርኛ፣ ብሌንን ትግረን እናበራረየ። ቆልዑ ከለና፡ ሃይማኖት ካብ ሽም ዝደምቕ መለለዪ ኣይነበረን፣ ካብ ባህልን ቋንቋን ዝድልድል መለለዪ ኣይነበረን። ንቋንቋታትን ባህልታትን ከረን ብናይ ሓባር ዋንነት ኢና ንለብሶ ዝነበርና። እቲ ሃይማኖት ውን ከምኡ። ኣዴታትና ኣብ ግዜ ክረምቲ ብሓንሳብ ይምህለላ፣ በዓላትና ብሓባር ነብዕል፣ ኣብ ቤት ጸሎት ከኣ ነናብ ንኣምኖ ኣንቃዕሪርና ንልምን።

ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ፡ እሞ ከኣ እዞም ፖለቲካ ወሰና-ወሰን ዝብርሆም፡ ናብ ሓደ ዝዘጠጠ ወዛል ፖለቲካ ክሰብኩ ክርኢ ከለኹስ ይገርመኒ። ነቲ ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክሳብ ዝጠራጠሮ ይገርመኒ። ብናፍቖት ተለዊሱ ዝወቀበ ተዘክሮ (romanticized memory) ከይከውን ከኣ እጠራጠር።

 

To read more go to this link snitna.com

 
ወክቱኹ ራሕመት ሽጛና ኮረና ቪሩስ COVID-19 ቛላዂድ
Blina News - brk/news

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ፡ ደከዉ ሺካ ላዂ ኤመታተል ይነኮል ህንባኹ ዕምጭሲ ቋልኹድ፡ ኤወያ ደርብድ ዓጨጭሰት ይና በና ኢና ፈራዂ ለመለምሊ ውራ ኣኽሮ ሻዂን ከተብነድ ካያ ኣኽጊ ቂርዲ ገርክዲ ከደምነድ ደባነዲ(ሰላም) ፍትሕዲ ይነብሪል ነገስሮ ቡቕሲነዉ ስድቅዲ ቀለምዲ እቑቱ ኣኽላ። ኮዶ ኔስክ እስነኻ ናን ህንባዂሲ ካስሮና ቐደርላ። ይን ህንብናዂ ወክት ይነት ካያ ኣኽጚ እዲናይስክ ለዓኮ እከክ ኤሺሰና ከፍከፍሰነት ዋስስተ ሁመትሊ ገእ ይኖ ዋንትነት ላኽልድ ከስተኽ አኽላ። ይጚር ኒስ ቋላኹድ ገሪው ከተብኑ እንትንኹን። ሽፍሽፋ ንኪሩኽ ደአም እንተ ከውሲ እንትን ህንብደናኽልድክ እንትን ፍሪርድናዂድ ደርብ እልላ ያዂ መዉዕ ፍድና ግን። ይና ቋልናኹ ደርብስኽር ሸፍሸፍኖልኩም ህንብነኩን።

 

 

To read more click on this PDF link

 
It's not at war, but up to 3% of its people have fled. What is going on in Eritrea?
Blina News - brk/news

Adam was forced to serve as a child soldier before he escaped – his story is one of many in a totalitarian state where citizens are afraid to leave their homes

Adam is just 16 years old, but the events of his short life illustrate why so many Eritreans are fleeing their country. At 14, he became the oldest male member of his family still living at home, as the others had been called up for indefinite military service.

With no father or older brother to look after his remaining siblings, Adam dropped out of school to help tend the family’s land. No longer in education, he lost his right to a permit that allows Eritreans to move in public. Without it, he was soon arrested just for going outside.

Still a 14-year-old child, he was then forced to become a military conscript – a fate that normally befalls Eritreans in their last year of school, and continues for the rest of their life. But after six months of abuse and what amounts to slave labour, Adam escaped for home. There he was arrested again, and spent three months in prison without trial before being returned to military service.

To continu......click this weblink The Guardian

 
Eritreans launch urgent appeal to Ethiopian Prime Minister Abiy over refugees
News - Latest

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia’s generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.

 

To continu reading go to this Web link eritreahub.org

 
እክካ-እክባ (COMMINITY) ልግዲ ዳበርነዲ ውረድ ዓቐንሳዂን? ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ /ሆደ/
Blina News - brk/news

ልግድ እክካ-እክባ ዒል ቛሕ ሰምድ ገበርሳዂ አኽላ። ሺራዂ ወክትዲ ደባነትዲ(ሰላምድ) ይማም

 ጣፍሕዲ ፋሃም እክካ-እክባዲ ጀረባዂ ግን። መሱን ጃቢተዉል ደዉ ይሮ ወክትዲ ፈረገዉሲ ባርዱ

ትከየዉስኻ ዳበርድሩ ገበርሳዂ ዳበርና (CIVILISATION) ግን። እክካ-እክባ ዳብርዶ ሰልፈድ ጀረብዳዂሉ

ደባነት (PACIFICATION) ኮሊሩዂ ግን። ደባነት ሓቕ ግን፣ ደባነት ኣዳምዲ ፈጠርስረሪ ግን ደኣም ልግድል

ብሕቶትል ጓኽ መግሃፍድ ብሪልድድደቲ። ኣዳም ገሀፍሳዂ ኮድሮ ዩ ኤሪዉሲ ዓመጨኩ።  ንድኻ

 መግ(ጥረር) ብሪል ነገሰኩ። ወረቢል  እንሽኽዲ ዕግርግዲ ቱዎክ። ደባን ሻኽጋዂ እክካ-እክባ ባሪ

ለገድሮኽር ዳብርዶኽር ጃቢቶ ሻኸዉስኽር  እክብሮ ቐደረላ። ይና ኮሊትል ኣኽን ይና ኣግዋርዲ ደባነት

ድድሮና ወክት እሲቲ። እና ደኮዉ ሊኽ ኤመሪል ደባነትቲ ጀረቢኖ ገምግናዂ ኩልኩሊባ፣ ፊግናዂ ድንጋ፣

ኡጉኖው ብርዲ ወክቲ ሺብሮ ዱጉሮው  ኣኽላ።

To read more click on this..PDF Link

 
ሓባራዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ! ካብ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 1 ሚያዝያ 2020
Blina News - brk/news

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘይተሓስበ ቅልጣፈ ተላቢዑ ዘሎ፣ ብኮቪድ19 ዝፍለጥ ሕማም፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ ኣብ ሂወት ደቂሰባት ኣውሪዲዎ ዘሎ ቅዝፈትን ኣብ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ሃገራት ኣስዒብዎ ዘሎ ክሳራታታትን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ፡፡ ዓለም ናብ ሓንቲ ጸባብ ቁሸት ተሳጊራትሉ ኣብ ዘላ እዋን፣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፡ ካብ ክፍለዓለም ናብ ክፍለዓለም ብዘሰንብድ ፍጥነት ብምልባዑ፡ ክሳብ እዚ ዕለት’ዚ ን203 ሃገራትን ግዝኣታትን ዓለም ለቢዱ፡ 42,528 ህይወት ከኣ ወሲዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን፣ ክቡር ህዝብና በዚ መልእኽቲ’ዚ ኣቢልና፣ ኩነታትካ ኣብ ዓቢ ሻቕሎት ኣውዲቑና ምህላዉ ብምሕባር፣ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምብዳህ ዝከኣለና ጻዕሪ ከነካይድ ምዃንና ነረጋግጸልካ።

To read more click this PDF link

 
How Forced Labor in Eritrea
Blina News - brk/news

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.

 

er-refugeeAs it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in a dictatorship, the European Union is spending millions on projects built by people in forced conscription.

 

To read more ! Click on this Link. nytimes.com

 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 45 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን