www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
ሓደ መስከረም ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን/ኤርትራ/ሆደ
Wednesday, 02 September 2020 20:27

መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም እንቋዕ ኣብጽሓና። ባሕቲ መስከረም ነባሪ ንምጸብራቅ ልዑል ዘይተምበርካኺ ባህርያት ኤርትራውያን እያ። ባሕቲ መስከረም ሉኡላዉነትና ወኒንና ኣብ እነብዕለሉ እዋን ማዕረ ማዕሪኡ ን ጅግና ኣቦና ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ቐያሕትን ጸለምትን ሱዉኣትና ብልዑል ሓበንን ክብርን እንዝክረሉ እዋን እውን እዩ። ሕድሪ ሱዉኣትና ንፍትሸላ፣ ዝጎደለ ክንምልእ ቓል ንኣትወላን’ያ።

ኣመጻጽኣ ኤርትራ ዘይርድኦም ወይ ደይ መደይ ኢሎም ንታሪኽና ዘመርስሑን ይዕቢተኛታትን ንደቅና ከየዘንግዑ፣ ምስል ኢልና ታሪኽና ሓቢርና ንርኤ። ኣብ ታሪኽ መዋእል ‘ዚኤን ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ጁቡትን ዝበሃላ ሃገራት ብፍላይ ሰሜናዊ ወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዘመናት ስልጣኔ እሞ ናተን ፊደልን ዓወደ ኣዋርሕን ዝነብረን’የን።  ብስነ-ሰብ (Anthropology) ከርሲ ቀዳሞት ሰባት ከም ዝነበረን ታሪኽ ኩዕታ ይምስክር ኣሎ። እዚ ምዕባሌ እዚ ግን ብደፋእታዊ መንገድን  ብዕዳጋን ካልእ ኣገባብን ሃገር ክይሃነጻ ብመግዛእቲ ኤዉሮጳዉያን ተቆጽየን። እዚ በደል እዚ ነዚኢነ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝበጽሔ ዕጫ’ዩ።

 

 

To continue reading click on this PDF link.

Last Updated on Wednesday, 02 September 2020 20:35
 
ዋሳ ብርፍ ለመለም ስላሑዂ ግርጋ ላዂ እረረትሪ-1961 ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ-ኤርትራ/ሆደ
Tuesday, 01 September 2020 17:35

 ሰልፋ አርባ እረረትሪ 59 አመሪ ጃብ ሕርየት መታን እንሽኽድ ለመለም ብርፍ ዪነሪ ግርጋ ግን፡፡ እና ግርጋ ንሂቲ ቋላዂድ ፈርዕ እክባ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትርያ/ሆደር ስጝድ ዋሳ ሽፍሽፋ ግን።
ናውክ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር፡ መንደርትናኽር ሆደ ይነሪት ሓሸምድነሪ ለበዉዲ ድደዉዲ ከዉታትሲ ኣኽን ሓዉየው ይና ልጝንትዲ ይና ከረምዲት ሚኽርጝኒ ንደንቢ ኒሰና ዕምጭ ገምጚን ለብኪስረሪ ኣኽቶ ጉድነሪ ብሀሪ ባሕሮ ግን። ኮዉታት ኤረትሪዉ እና ሆደትል  ብርዲ ማልዲ ኡኖዉ ባሕ ከብተጚን  ፈተሽነሪ ግርጋ ኽር ግን። ክብተዉሲ መልእድነሪ ጃብራ ፈር ደርብሲ ዓለምረሪ ኽር ግን።

ሕክም ሃይለስላሴ እንሰከር ንጉስ ኢትዮቢዂ ንዓስከር ሒሊ ሓበንሶ፡ ‘’ኤርትርያ ንር ብራ ግራ ንርከው ጀረብደኒለ’’ ዮ ገሽ ብሪዂልድ ዲሂስሮና ጀመሮ ቆልዓዲ ገነዲት ሶጣልድ በራኹኑ ድገታሲ መዳፍዕድ ትርብናል እሱኑ እድንያኽር ሚኽርዶና ስጝረት እልብድነሪ ግን፡፡ ወክት ኒል ኣን ህበኩንኩም ዩኖ ኤብ-ዓሽራ ስላሕድ ና ከዉሲ ደሓንድድኖ ደዉ ዮዉ፣ ና እምነት ስላሕኽር ርድቅልኽር ከደንድ ኤረጋ ያዂዲ አኽጊ ሓቅዲ ና ከዉዲ እርጉኽ። ላዉዲ ሽገብዲስ ከለብስኖ ዋኑኑ ይና ሕርየት መታን ዩኑ ለበዉ ፊነስ ጠለምና ጂባዃ ንኪ ኤብ ኡዋዂክሉ ሽጉድሮሎምኽር ድግምል ሚኺርስድኖኽር ዓንገረር የዉ እማ መለምል ሱጙግ ሻኸዉ ንሽቅ ሕክም ኢሳያስሩክ ካያ ግን።

 

To continue reading click on this PDF link.

Last Updated on Tuesday, 01 September 2020 17:45
 
ፖሎቲካዊ ውዲት፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ዶር/ኣብይ ኣሕመድን፡
Monday, 31 August 2020 20:19

ካብ ጽ'ባሕ ''ስምምዕ ሰላም'' ጀሚሩ፡ እዞም ክልተ ''መራሕቲ'' ዝተፈላለዩ ርክባት ከካይዱ ጸኒሖም'ዮም። እንታይ ተማኺሮም፡ እንታይ ወሲኖም ግን፡ ማንም ዝፈልጥ የሎን። ብውሑዱ እቶም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ወሳኒ ተራ ክህልዎም ዝግባእ ህዝብታትና፡ ከም ጓና ተራእዮም ተገሊሎም'ዮም ዘለዉ። ኣብ ሃገርና፡ ይትረፍዶ እቲ ካብ ወጋሕትኡ ''እንታይ ኣፍሊጡካ'' ተባሂሉ ዝተናዓቐ ህዝብስ፡ ሽማዊ ሃገራዊ-ባይቶ ኤርትራ ካብ ዝፈርስ፡ ዓሰርተታት ዓመታት ኣሕሊፉ ኣሎ፤ ኩሎም ምስጢራት ድማ፡ ኣብ ኢድ ሓደ ኢሳያስ ተኸዚኖም ኣሎዉ። ዝጸባጸቦ ካቢነ ይኹን፡ ዓገብ ኢሉ ገኒሑ ዘስመዖ ባዓል ስልጣን የብሉን። ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ ድማ፡ ናብ'ቲ ብድምጹ ዝሾሞ ቤት-ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ፡  ምስ ኤርትራ ዝፈጸሞ ናይ ሰላም ስምምዕን በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን፡ ጸብጻብ ከቕርብ ተኸታቲልና ኣይንፈልጥን። ስለዚ ድማ፡ ጉዳይ ስምምዕ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት፡ ከም ምስጢር ዓቂቦሞ ምህላዎም፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ንምግማቱ የጸግም እዩ።

 

To continue reading click on this PDF link

Last Updated on Tuesday, 01 September 2020 17:47
 
ንቕዋማዊ ህዝባዊ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ደገፍና ንገልጽ ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ/ሆደ ጋዜጣዊ መግለጺ።
Wednesday, 26 August 2020 21:10

ኮሚሽነር ኮሚሽን መርጻ ክልል ባቶን መንግስትን ትግራይ፣ መ/ም ሙሉውርቂ ኪዳነ ማርያም ምስ
ሙሉኣት ናይ ስራሕ ብጾቱ ታሪኻዉን በዳህን መረጫ፣ ክመርሑ ዝተዋህቦም ሓደራ ብሰላምን ብዓወትን
ክድምድሙ እናተተምኔና፣ ህዝብታትን ፖሎቲካዊ ዉድባትን ክልል ትግራይ እንቛዕ ኣብ’ዚ ሓምሻይ
ህዝባዊ መርጻ ኣብጻሓኩም፣ እናበልና፣ ብሰላምን ዓወትን ከም ትድምድምዎ እናተኣማመና፣ ዲሞክራስያዊ
ዉድብ ብሄረ ብሌን ነዚ ህዝባዉን ፖሎቲካዉን ምርጫ ደገፍና ንገልጽ።
አብ ታሪኻዊ ምዕባሌ ደቂ-ሰባት ከም ዝሕብሮ አብ ረብሓታት ዝተሰረተ ጎንጽታት ከም ዝነበሩን ዘለውን
ኩላትና ዘይንስሕቶ ኮይኑ፡ ወዲ ሰብ ነጻ ስለ ዝተወልደ፣ ንናይ ካልኦት ናጽነት ዶብ ከይሰገረ ብነጻ ክነብር
መሰሉ ሙዃኑ ንኣምን። እዛ ንነብረላ ዓለም ፍትሕን ሓቕን ዝጎደላ’ያ። ጨቖንቲ ሓይልታት፣
ብስነሓሳቦምን ብድልየቶም ዝኸይድ መንግስቲ ኣቑሞም ገባትን ጨቛንን መንግስታዊ መዋቅር ምሕደራ
ዘርጊሖም ንሪሂጸ በላዕ ሰፍ ዘይብል ጭቆና የውርዱሉ። ጩቑናት ድማ ንዝበጽሖም አድልዎን ወጽዓን
ክቓወሙ ብሰላማዊ መንገዲ ምረቶም ገሊጾም ዝሰምዖም ምስ ሰኣኑ ብብረት ክምክቱ ናይ ግን ይኸዉን።

 

To read more go to this link PDF


Last Updated on Wednesday, 26 August 2020 21:42
 
Eritrea Hub Information about Eritrea and the Horn of Africa News Research & information Maps & photography Immigration & refugees Contact Eritrea’s role in breaking UN sanctions in Libya
Sunday, 02 August 2020 07:28

In May a report by Bloomberg quoting UN sources gave the first evidence of the role the UAE’s base in Assab is playing in the war in Libya.

Now a second report has been published (see below). This argues that: “In the first quarter of the year (January-April 2020), the Emiratis organized more than 100 airlifters carrying weapons” – including flights from Assab.

There are also reports of supplies of fuel: “UAE companies have shipped about 11,000 tons of jet fuel to eastern Libya, the stronghold of Field Marshal Khalifa Haftar, in violation of the international arms embargo, the Financial Times reported.”

To read more go to this web link Eritreahub.org

 
ሓንሳብ'ዶ... ክንሓልም፧ ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ (Dr. Fitwi Wolday), Norway
Monday, 20 July 2020 16:25

ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ ሰብነት ምእንቲ ከልብሳ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ብናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክፍልም’የ።

ኣነ ኣብ ከረን’የ ዓብየ። ከም ተውለ፡ ልሳነይ ቋንቋታት ትርግርኛ፣ ብሌንን ትግረን እናበራረየ። ቆልዑ ከለና፡ ሃይማኖት ካብ ሽም ዝደምቕ መለለዪ ኣይነበረን፣ ካብ ባህልን ቋንቋን ዝድልድል መለለዪ ኣይነበረን። ንቋንቋታትን ባህልታትን ከረን ብናይ ሓባር ዋንነት ኢና ንለብሶ ዝነበርና። እቲ ሃይማኖት ውን ከምኡ። ኣዴታትና ኣብ ግዜ ክረምቲ ብሓንሳብ ይምህለላ፣ በዓላትና ብሓባር ነብዕል፣ ኣብ ቤት ጸሎት ከኣ ነናብ ንኣምኖ ኣንቃዕሪርና ንልምን።

ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ፡ እሞ ከኣ እዞም ፖለቲካ ወሰና-ወሰን ዝብርሆም፡ ናብ ሓደ ዝዘጠጠ ወዛል ፖለቲካ ክሰብኩ ክርኢ ከለኹስ ይገርመኒ። ነቲ ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክሳብ ዝጠራጠሮ ይገርመኒ። ብናፍቖት ተለዊሱ ዝወቀበ ተዘክሮ (romanticized memory) ከይከውን ከኣ እጠራጠር።

 

To read more go to this link snitna.com

 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 56 guests online