www.blina.org

ሓባራዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ ...

It's not at war, but up to 3% of its people have fled. What is going on in Eritrea?

Adam was forced to serve as a child soldier before he escaped – his story is one of many in a totalitarian state where citizens are afraid to ...

20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ

ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde 20 ሰኔ 2020ዓም ...

ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ...

ሓባራዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየን እናበታተነን፡ ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ንሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ዓቕምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ “ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና “ኮቪድ-19” ክፍጸም ኣይተኻእለን። ይኹን’ምበር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ዘጸገመ ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ።

 

to read more click on this PDF link.

 
20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ
Blina News - brk/news

ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde

20 ሰኔ 2020ዓም ነዉኽር ክብርድ ኤልብነኩንላ። ንሂርሰና ካብሪ ግርጋ ድግም ኤሪትሪኹል እልላ። ብራ ብራ

ግን። ብራ ኒትክ ግን።  ብራ ሪሒ ግን። ብራ ክብር ግን።  ብሪል ሉኩድ ደዉ ካያ ኣኽጊ ፍትሕዲ ናይዲሲ ደዉ

ይረንላኻ ሰኸረዲ ስነዲ ግን።  ይና ብራ ይና ናንተልድ መንተልስሮሰና ኤሪዉድ ኻ ሰኸራ የነድኻ ዓንደል ኣኽሮና

ደበናት ዶኩኹና። እና ይና ብረት ሸንህንሰዉ ድርጝ ያዂ ወክትል ቋልሰዉ ኣኽኒ። ቱርኩዲ፣ ምስርዲ፣ጃቢትኖ

ሳንኪተዉልድላ ግን። ይናከዉ ቱሩክ ዕምጪሲ ኤልብዱኑ ኣዳም ትምዮ ጉዶ ገምዶ ዕልልሲ ፈጠጣዂሲ ‘’ኒን

ውሪ ቱሩክ ሕክም’’ የነኲሉ። ዕምጭ ምስሩኽር ስዳዋዂ ኣኽላ።

 

To continu...got to this PDF link

 
ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።
Blina News - brk/news

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ኢትዮቢኲሲ ሳዓርነሪ ግርጋ ኣኽረዉድ፣ እና ግርጋ 24/ ክብላ/2020ዓም ለጘርጝንዲ ሰሳ አመታት ደንቢ ጀበረቲት ባሕርድኑ፣ ኦ ናዉክ!! ይናከዉታት ተኸትልር ሺራኹልኽር ህንብደናኽር ዋዲክ ፈርሕድነት፣ ፈርሕነት ይነኩን። ዉንትር ይኖ ግራጋ እንዲሂቲ ኤልብድኑ ኤረትርይ-ቊር ጀበረቲትር ናይዲትር ኤርድኖ ለገትረጝን ሲሕ ፊዂት ቡቚሲነሪ እርግርነዲን፡ ለመለምየንቱታት ዓውቲትኖ ኣስመራ ኤተዩኑስክ፣ ገንንኻ ዕላልድ፡ እክል ብርጅድር፣ ላዂ ላዂሲ ሓቆፉኹር ሰለሙኽር ና ፈርሓሲ ቋሊስነሪ ግርጋ፡ አውስኮት ሳንኪትኖ ጨበሩኑላ እርግነሪ አክረት ይና ገሽሽል ቋልሱዂ። ጀብረቲር ዩኑ ሻሎትዲ ጀገንዲ ሱርጙግዲ መርዓዉትዲ ክኒተዉዲ ክኒሰዉዲ ጋበርድ ሸቓልድ ልበዉዲ ለኸንተዉዲ ዲመክ እልብርስናዉ፣ ይና ባንደርትኻ ይና ለበኪዉሲ መልእድሮ ዲመክ ክብ ያዂል ኣንበልበልድርኒሪ።

 

ምሉእ  ዝርዝር  ትሕዝቶ ክተንብቡ ኣብ ዝስዕብ ሊንክ ጸዓን። PDF Link

 
ሓባራዊ መልእክቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት
Blina News - brk/news

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት                               31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮንሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም ንሕና፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምኻኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

To read nore go to this PDF link

 
ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)
Blina News - brk/news

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ሰና፡ ሸቃላ አሰው ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ   ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ሰና የው ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ናይ መታን ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ አብ ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።  

 

To continu click this ...PDF Link

 
‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run
Blina News - brk/news

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had been waiting for all his life came a few hours after what should have been the pinnacle of his young football career. Two goals and a man-of-the-match display from the tall midfielder in Eritrea’s 5-0 victory over Zanzibar on 29 September 2019, which set up a Cecafa Under-20 Challenge Cup semi-final against the east African heavyweights Kenya, was hailed by a tweet from Yemane Gebremeskel, the country’s minister of information, praising his performance.

To continu..click on this link PDF.

 
ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ።
Blina News - brk/news

መሽወሪ 30 ዲትል በስክዲረት  ትሕሳስሪ 01 ትል ዖነት  1970  ትል ብሊነ ወረቢል   ራሕመት እንገት፣ ኢትዮጵያ ክራው (ጦር-ሰራዊት) ሃይለስላሴር  ንግስነት ዳለትሊ  ‘’ከውታትሲ ጨነትድኖ ብራ ኤሪትሪዂሲ ለዉኖ’’ ያዂ በዳን ጀመረድ እከክ ሰላምድ ሓደሮ ህንበውሲ ጥይድረዲ ለኸዲሲ ለጛ ኳሪል 800 ከውታት ኤወይሲ ኩናኹ ኤርትር ህጃም(ታሪኽ) ግን።

  እና ና መሳክበል ሓድራን አኽኖ፡ ብርጃር ኒ እማኒሰና ሰላም ግን፡ ዳሕና ህንብኖኩን ይኖ  ና ነቢር እሱ እርገው እከክ፡ ጨበርግናኽ ሓደጋ ጦር ሰራዊት ገምኑኹሎም። መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 አርብየዲ ሰሳ አሜሪ  ጃብ፡ እነ ለጛ ደገጊተል መንደርቱ እርገው  ዳግሊ  ነሰና ጋሺቶ እንቶ እርገዉዲክ ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው እከክ፡ ዕቡብድ 800 አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር ሕክም እንሸቀው ክራው  ጦር-ሰራዊትዲ ኮማንዶስ ይስተው ና ሞላድ ኤርትርይ ቚር አኩኑ ኢትዮጵያ ሕክም ዓንቀይ ከደመውዲ፡ ንጃብ ቃልስቶ ኤርእጋኽ ራሕመት ጃሩኽ እንግጋዂ ደርብድ፡ ሰልፍ ግርጋ ኻ በስክዲራትል  ና ኣስላምዲ ክስታንዲት ኡሰውዲ ነሳኸውዲት  ቤክስታንሊ እክብሳ ይኖ ቱስኖ፡ ጃር ልጝሊ ላሪ በርእግኒ፡ ና ዳግሊ ጥየይዲ ብንባትዲት ጠዓት ሰና ብቅሲኒኹሎም፡፡ኒዳግሊ እንሲንቲ እክብድኖሎም ገረስግናውስኻ ቅብለድ ረሻሽድ ድገትል እርጋክ ውልቅ ያኽ ናማልዲ አዳምዲት  ፈረግኒ ናትክ ኩኑኽ። ኒ ደንበር ግርገስ ኻ ኮዶ ዖነት ቅብለድ አዋኽድ ኻ ፎርቶ ከረንልድ ተኮስተው ተቐዉ ስላሕድ  ማልኖ ብሪልኻ ክራውሲ ሰገስኖ ግናቲትዲ፣ ብሄሊንዲ፣ ገንዲ ና ጀርንቢዲ ና ማልዲ ና ልጝንትተል  ለኻ ዳይዳይ ያኽዲ ጥየይዲሲ መርጃኹኑዂሎም፡፡ እማ ንኪ እነ ይነከው ፈዳታት ደከው ገባር ብሊነው፡ ና ሰላምድ ዳሕና ህንብነኩን ይኖ ሓደሮ እርገው  ዳግሊ እስተኽ ዕምጭሲ ምጨትድ እልብድኑ ና ታናስ ጉድነኲን።

To read full content...click this PDF

 
ኣምነስቲ፡ ኤርትራ ን 18 ዓመታት ዝሓየረቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ
Newsflashes - Newsflash

መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት፡ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ብምንቃፎም ዝተኣሰሩ 11 ፖለቲከኛታትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሕ፡ ንሰባዊ መሰላት ዝጣበቕ ዓለማዊ ትካል፡ ኣምነስቲ ኢንትርናሽናል ጸዊዑ።

እቲ ትካል፡ መበል 18 ዓመት ማእሰርቲ ናይዞም 'ናይ ሕልና እሱራት' ንምዝካር፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ን 18 መዓልታት ዝጸንሕ ጎስጓስ ከምዝግበር'ውን ገሊጹ።

እቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ብምንቃፎም ኣብ 2001 ከምዝተኣሰሩ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ገሊጹ።

ካብኣቶም፡ ዋላ ሓደ'ውን እንተኾነ ወግዓዊ ክሲ ከምዘይቀረበሉ'ውን እቲ ትካል ኣብሪሁ።

to read more click on this URL link

 
It's not at war, but up to 3% of its people have fled. What is going on in Eritrea?
Blina News - brk/news

Adam was forced to serve as a child soldier before he escaped – his story is one of many in a totalitarian state where citizens are afraid to leave their homes

Adam is just 16 years old, but the events of his short life illustrate why so many Eritreans are fleeing their country. At 14, he became the oldest male member of his family still living at home, as the others had been called up for indefinite military service.

With no father or older brother to look after his remaining siblings, Adam dropped out of school to help tend the family’s land. No longer in education, he lost his right to a permit that allows Eritreans to move in public. Without it, he was soon arrested just for going outside.

Still a 14-year-old child, he was then forced to become a military conscript – a fate that normally befalls Eritreans in their last year of school, and continues for the rest of their life. But after six months of abuse and what amounts to slave labour, Adam escaped for home. There he was arrested again, and spent three months in prison without trial before being returned to military service.

To continu......click this weblink The Guardian

 
Eritreans launch urgent appeal to Ethiopian Prime Minister Abiy over refugees
News - Latest

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia’s generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.

 

To continu reading go to this Web link eritreahub.org

 
እክካ-እክባ (COMMINITY) ልግዲ ዳበርነዲ ውረድ ዓቐንሳዂን? ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ /ሆደ/
Blina News - brk/news

ልግድ እክካ-እክባ ዒል ቛሕ ሰምድ ገበርሳዂ አኽላ። ሺራዂ ወክትዲ ደባነትዲ(ሰላምድ) ይማም

 ጣፍሕዲ ፋሃም እክካ-እክባዲ ጀረባዂ ግን። መሱን ጃቢተዉል ደዉ ይሮ ወክትዲ ፈረገዉሲ ባርዱ

ትከየዉስኻ ዳበርድሩ ገበርሳዂ ዳበርና (CIVILISATION) ግን። እክካ-እክባ ዳብርዶ ሰልፈድ ጀረብዳዂሉ

ደባነት (PACIFICATION) ኮሊሩዂ ግን። ደባነት ሓቕ ግን፣ ደባነት ኣዳምዲ ፈጠርስረሪ ግን ደኣም ልግድል

ብሕቶትል ጓኽ መግሃፍድ ብሪልድድደቲ። ኣዳም ገሀፍሳዂ ኮድሮ ዩ ኤሪዉሲ ዓመጨኩ።  ንድኻ

 መግ(ጥረር) ብሪል ነገሰኩ። ወረቢል  እንሽኽዲ ዕግርግዲ ቱዎክ። ደባን ሻኽጋዂ እክካ-እክባ ባሪ

ለገድሮኽር ዳብርዶኽር ጃቢቶ ሻኸዉስኽር  እክብሮ ቐደረላ። ይና ኮሊትል ኣኽን ይና ኣግዋርዲ ደባነት

ድድሮና ወክት እሲቲ። እና ደኮዉ ሊኽ ኤመሪል ደባነትቲ ጀረቢኖ ገምግናዂ ኩልኩሊባ፣ ፊግናዂ ድንጋ፣

ኡጉኖው ብርዲ ወክቲ ሺብሮ ዱጉሮው  ኣኽላ።

To read more click on this..PDF Link

 
ሓባራዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ! ካብ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 1 ሚያዝያ 2020
Blina News - brk/news

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘይተሓስበ ቅልጣፈ ተላቢዑ ዘሎ፣ ብኮቪድ19 ዝፍለጥ ሕማም፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ ኣብ ሂወት ደቂሰባት ኣውሪዲዎ ዘሎ ቅዝፈትን ኣብ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ሃገራት ኣስዒብዎ ዘሎ ክሳራታታትን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ፡፡ ዓለም ናብ ሓንቲ ጸባብ ቁሸት ተሳጊራትሉ ኣብ ዘላ እዋን፣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፡ ካብ ክፍለዓለም ናብ ክፍለዓለም ብዘሰንብድ ፍጥነት ብምልባዑ፡ ክሳብ እዚ ዕለት’ዚ ን203 ሃገራትን ግዝኣታትን ዓለም ለቢዱ፡ 42,528 ህይወት ከኣ ወሲዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን፣ ክቡር ህዝብና በዚ መልእኽቲ’ዚ ኣቢልና፣ ኩነታትካ ኣብ ዓቢ ሻቕሎት ኣውዲቑና ምህላዉ ብምሕባር፣ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምብዳህ ዝከኣለና ጻዕሪ ከነካይድ ምዃንና ነረጋግጸልካ።

To read more click this PDF link

 
How Forced Labor in Eritrea
Blina News - brk/news

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.

 

er-refugeeAs it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in a dictatorship, the European Union is spending millions on projects built by people in forced conscription.

 

To read more ! Click on this Link. nytimes.com

 
ርሒስ በዓል ልደት 2019
Blina News - brk/news

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት።

ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓመተ' ፍቅርን ሰላምን ይገበረልና

2020


ብሊና ኦርግ

 
ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል
Blina News - brk/news

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ  ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019  ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

To read full texst....click this PDF link.

 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 35 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን